asystent – pracownik dydaktyczny

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu
Akademia Wychowania Fizyczengo im. Bronisława Czecha w Krakowie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o kulturze fizycznej

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone
w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 478) oraz posiadają:

–      ukończone studia wyższe magisterskie w zakresie wychowania fizycznego lub sportu,

–      uprawnienia instruktorskich z zakresu Taktyki i Technik Interwencji Policyjnych,

–      uprawnienia trenera judo I klasy,

–      co najmniej 20-letni staż trenerski,

–      doświadczenie w pracy zawodowej w środowisku akademickim,

–      umiejętność pracy z wykorzystaniem urządzeń i środków IT,

–      postawę etyczno-moralną niezbędną do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego.

 

 

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć w Dziale Spraw Pracowniczych Sekcja Kadr AWF, al. Jana Pawła II 78, 31-571 Kraków, tel. 12 683 12 47, następujące dokumenty:

–        pisemne oświadczenie o przystąpieniu do konkursu;

–        oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku 1 ;

–        życiorys;

–        kwestionariusz osobowy;

–         odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;

–         inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje.

 

 

 

Termin rozpoczęcia konkursu: 23 lipca 2021 roku.

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 23 sierpnia 2021 roku (decyduje data wpływu do AWF).

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do dnia 17 września 2021 roku.

 

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyboru kandydata. Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Akademią.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na sylwia.rosiek@awf.krakow.pl