adiunkt (dydaktyczny)

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu
Akademia Wychowania Fizyczengo im. Bronisława Czecha w Krakowie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o kulturze fizycznej

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone
w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 478) oraz posiadają:

– stopień naukowy doktora w zakresie technologii żywności i żywienia lub nauk
o kulturze fizycznej lub nauk o zdrowiu;

– doświadczenie w pracy dydaktycznej w obszarze nauk o żywieniu człowieka;

– doświadczenie w pracy konsultacyjnej z zakresu żywienia człowieka i dietetyki sportowej;

– dorobek naukowy w zakresie dietetyki sportowej/żywienia człowieka;

– biegłą znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych i działalności publikacyjnej;

– wysoką kulturę osobistą i właściwą postawę etyczną.

 

 

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć w Dziale Spraw Pracowniczych Sekcja Kadr AWF, al. Jana Pawła II 78, 31-571 Kraków,                      tel. 12 683 12 47, następujące dokumenty:

–        pisemne oświadczenie o przystąpieniu do konkursu;

–        oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku 1 ;

–        życiorys;

–        kwestionariusz osobowy;

–         odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, odpis dyplomu uzyskania stopnia doktora;

–         oświadczenie stwierdzające, że AWF w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu;

–        inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje.

 

 

Termin rozpoczęcia konkursu: 23 lipca 2021 roku.

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 23 sierpnia 2021 roku (decyduje data wpływu do AWF).

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do dnia 17 września 2021 roku.

 

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyboru kandydata. Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Akademią.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na sylwia.rosiek@awf.krakow.pl