wykładowca (dydaktyczny)

Wydział Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: pedagogika

K O N K U R S na stanowisko wykładowcy  (w zakresie pedagogiki, dydaktyki i komunikacji społecznej) na Wydziale Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu jako pracownika dydaktycznego w pełnym wymiarze czasu pracy

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

–            spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.),

–            ukończyły studia wyższe na kierunku pedagogika i posiadają tytuł zawodowy magistra pedagogiki,

–            wykazują się osiągnięciami w działalności dydaktycznej i organizacyjnej,

–            posiadają co najmniej 3-letni staż pracy w charakterze nauczyciela akademickiego,

–            deklarują, że w przypadku zatrudnienia Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu będzie podstawowym miejscem pracy.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

–            zgłoszenie udziału w konkursie,

–            życiorys,

–            kserokopia dokumentów potwierdzających kwalifikacje,

–            informacja o osiągnięciach w działalności dydaktycznej i organizacyjnej,

–            dokumenty potwierdzające doświadczenia pracy w charakterze nauczyciela akademickiego,

–            pisemne oświadczenie, że w przypadku zatrudnienia Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu będzie podstawowym miejscem pracy,

–            pisemne oświadczenie, iż spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.).

Oferty należy przesłać do dnia 8 września 2021 r. do Działu Kadr Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, pl. Jana Pawła II 2, 50-043 Wrocław lub na adres kadry@amkl.edu.pl. Decyduje data wpływu zgłoszenia.

Komisja konkursowa ma prawo do przeprowadzenia z kandydatem rozmowy na tematy zawodowe w dniu 10 września 2021 r. Rozmowa może być przeprowadzona w trybie online.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 10 września 2021 r.

Zastrzega się prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kadry@amkl.edu.pl