asystent – pracownik dydaktyczny

Wydział Rehabilitacji Ruchowej
Akademia Wychowania Fizyczengo im. Bronisława Czecha w Krakowie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o zdrowiu

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone
w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 478) oraz posiadają:

1.      Ukończony co najmniej licencjat na kierunku kosmetologia.

2.      Ukończone studia wyższe na kierunku biologia (specjalność odnowa biologiczna).

3.      Ukończone studia podyplomowe z zakresu – Kosmetologia w medycynie estetycznej.

4.      Ukończony kurs makijażu permanentnego.

5.      Co najmniej 3 lata udokumentowanego doświadczenia zawodowego w pracy na stanowisku kosmetologa – praktykowanie na samodzielnym stanowisku w gabinecie kosmetycznym, praca z klientem.

6.      Doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej z zakresu kosmetyki, kosmetologii.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć w Dziale Spraw Pracowniczych w Sekcji Kadr AWF, al. Jana Pawła II 78, 31-571 Kraków,  tel. 12 683 12 47, następujące dokumenty:

– pisemne oświadczenie o przystąpieniu do konkursu;

– oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku 1 ;

– życiorys;

– kwestionariusz osobowy;

– odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;

– oświadczenie stwierdzające, że AWF w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu;

– inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje.

 

Termin rozpoczęcia konkursu: 26 lipca 2021 roku.

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 26 sierpnia 2021 roku (decyduje data wpływu do AWF).

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do dnia 30 września 2021 roku.

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyboru kandydata. Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Akademią.