adiunkt (dydaktyczny)

Wydział Rehabilitacji Ruchowej
Akademia Wychowania Fizyczengo im. Bronisława Czecha w Krakowie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o zdrowiu

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone
w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 478) oraz posiadają:

1.      Ukończone studia magisterskie na kierunku: chemia, biotechnologia, biologia, farmacja lub analityka medyczna/ medycyna laboratoryjna lub studia podyplomowe z zakresu analityki medycznej;

2.      Stopień naukowy doktora nauk medycznych, biologicznych, farmaceutycznych lub nauk o zdrowiu;

3.      Doświadczenie w udziale i organizacji projektów badawczych;

4.      Biegłą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;

5.      Kreatywność, otwartość na nowe wyzwania, samodzielność i dobrą umiejętność planowania pracy badawczej;

6.      Gotowość do doskonalenia warsztatu badawczego.

 

 

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć w Dziale Spraw Pracowniczych w Sekcji Kadr AWF, al. Jana Pawła II 78, 31-571 Kraków,                        tel. 12 683 12 47, następujące dokumenty:

– pisemne oświadczenie o przystąpieniu do konkursu;

– oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku 1 ;

– życiorys;

– kwestionariusz osobowy;

– odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, odpis dyplomu uzyskania stopnia doktora;

– oświadczenie stwierdzające, że AWF w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu;

– inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje.

 

Termin rozpoczęcia konkursu: 26 lipca 2021 roku.

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 26 sierpnia 2021 roku (decyduje data wpływu do AWF).

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do dnia 30 września 2021 roku.

 

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyboru kandydata. Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Akademią.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na sylwia.rosiek@awf.krakow.pl