profesor nadzwyczajny

Wydział Sztuk Pięknych
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.    – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:

1. Posiadają stopień doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki.

2. Posiadają wiedzę i udokumentowane doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych na kierunku konserwacja dzieł sztuki, w zakresie fotografii dokumentacyjnej dzieł sztuki, tj. malarstwo, rzeźba polichromowana, itp. oraz w zakresie fotografii artystycznej. Posiadają udokumentowany udział w wystawach fotograficznych oraz wykazują się umiejętnością organizacji wystaw fotograficznych.

3. Posiadają znaczący, udokumentowany dorobek artystyczny w zakresie fotografii artystycznej i dokumentacyjnej.

4. Posiadają umiejętności wykonywania zdjęć dokumentacyjnych w zakresie widma elektromagnetycznego UV, VIS oraz IR. Posiadają doświadczenie w zakresie interpretacji konserwatorskiej wyników takich badań.

5. Posiadają biegłą znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć.

6. Dodatkowe kompetencje: Komunikatywność, zdolności organizacyjne.

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę www.umk.pl.