Profesor uczelni w Instytucie Logistyki na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia

Wydział Zarządzania i Dowodzenia
Akademia Sztuki Wojennej
 • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

Rektor-Komendant Akademii Sztuki Wojennej

Na podstawie art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) oraz § 49 Statutu Akademii Sztuki Wojennej

ogłasza

otwarty konkurs na stanowisko
profesora uczelni

w Instytucie Logistyki na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia

w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu lub nauki o zarządzaniu i jakości lub ekonomia i finanse w grupie pracowników: badawczo-dydaktycznych

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o przesłanie na adres: Akademia Sztuki Wojennej, Al. Chruściela 103, 00-910 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs na stanowisko PROFESORA UCZELNI w INSTYTUCIE LOGISTYKI” lub złożenie w punkcie podawczym ASzWoj, mieszczącym się w Biurze Przepustek ASzWoj, bud. nr 4, lub złożenie w Sekretariacie Dziekana WZiD, mieszczącym się w bud. nr 94 w pokoju nr 121.

następujących dokumentów:

1.    Autoreferat przedstawiający:

 • przebieg pracy zawodowej;
 • wykaz publikacji, realizowanych projektów, organizacji konferencji badań i wystąpień naukowych potwierdzający posiadanie dorobku naukowego  z zakresu reprezentowanej dyscypliny;
 • informacje o doświadczeniu dydaktycznym i naukowym;
 • wykaz pełnionych funkcji;
 • wykaz uzyskanych nagród i wyróżnień.

2.    Podanie do Rektora-Komendanta o zatrudnienie w Akademii Sztuki Wojennej

3.    Odpisy dyplomu/ów uzyskania tytułu zawodowego/stopnia naukowego/tytułu naukowego/.

4.    Oświadczenie, że Akademia Sztuki Wojennej będzie podstawowym/dodatkowym miejscem zatrudnienia.

5.    Oświadczenie dotyczące zdolności do czynności prawnych, niekaralności i korzystania z praw publicznych.

6.    Oświadczenie dotyczące pokrewieństwa z bezpośrednim przełożonym.

7.    Podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

Oczekiwania:

 • stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinach: nauki o zarządzaniu lub nauki o zarządzaniu i jakości; ekonomia i finanse;
 • znaczący dorobek naukowy i dydaktyczny w języku angielskim i polskim z zakresu problematyki logistyki, zarządzania transportem, ekonomiki przedsiębiorstwa, mikroekonomii, ekonomii i finansów sektora publicznego;
 • posiadanie doświadczenia w pracy dydaktycznej;
 • dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole;
 • znajomość komunikatywna języka angielskiego.

 

Wymagania uzupełniające:

 • posiadanie doświadczenia międzynarodowego w pracy na stanowiskach badawczo-dydaktycznych lub dydaktycznych w uczelniach wyższych.

 

Konkurs rozstrzyga komisja konkursowa.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem: 31.08.2021 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 17.09.2021 r.

Planowane zatrudnienie: od 01.10.2021 r.

 

POUCZENIE:

1. Załączniki ujęte w ogłoszeniu w punktach 4-7 zamieszczone są na stronie Akademii Sztuki Wojennej https://aszwoj.bip.gov.pl/do-pobrania/do-pobrania.html

2. Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Akademią Sztuki Wojennej, a stanowi rekomendacje w tym zakresie dla Rektora-Komendanta. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor-Komendant.

3. Akademia Sztuki Wojennej zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyn.