asystent w Instytucie Neofilologii, Filologia Hiszpańska

Instytut Neofilologii
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: językoznawstwo

REKTOR Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na podstawie przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478)  – zgodnie z art. 119 tejże ustawy oraz § 76 Statutu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

OGŁASZA KONKURS na stanowisko ASYSTENTA w Instytucie Neofilologii – Filologia Hiszpańska, w grupie pracowników dydaktycznych – umowa na zastępstwo

Data ogłoszenia: 27.07.2021r.

Termin składania ofert: 26.08.2021 r.

Warunki zatrudnienia: wymiar etatu: pełny etat, rodzaj umowy: o pracę na zastępstwo, obowiązki dydaktyczne realizowane są w języku hiszpańskim, oczekiwane jest zainteresowanie pracą naukową, Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478) oraz niżej wymienione wymagania kwalifikacyjne.

Warunki przystąpienia do konkursu:

1)    posiadanie tytułu magistra filologii hiszpańskiej i/lub magistra kulturoznawstwa w zakresie iberystyki (kandydat narodowości polskiej) i/lub tytułu równoważnego z magistrem oraz dyplomu potwierdzającego uprawnienia dydaktyczne (kandydat będący rodzimym użytkownikiem języka hiszpańskiego),

2)    udokumentowane przynajmniej 5-letnie doświadczenie w nauczaniu języka hiszpańskiego (A1-C2);

3)    udokumentowane doświadczenie w nauczaniu na wyższej uczelni lub w instytucji promującej kulturę krajów hiszpańskiego obszaru językowego;

4)    kompetencje w zakresie stosowania technologii informatyczno-komunikacyjnych w nauczaniu języka obcego;

5)    kompetencje w zakresie tworzenia i prowadzenia kursów e-learningowych dla celów akademickich na platformie e-learningowej;

6)    gotowość do prowadzenia zajęć w języku hiszpańskim;

7)    wykazanie się działalnością popularyzatorską w zakresie nauczania języka hiszpańskiego;

8)    doświadczenie w tłumaczeniu literackim, specjalistycznym i/lub audiowizualnym będzie dodatkowym atutem.

W przypadku zatrudnienia od pracownika oczekiwane będzie:

1)      prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku hiszpańskim;

2)      aktywne uczestnictwo w życiu organizacyjnym środowiska akademickiego, w tym działalność na rzecz Instytutu / Katedry;

3)      podnoszenie swoich kwalifikacji dydaktycznych (również w ramach projektów, w których bierze udział Uczelnia);

4)      działalność popularyzatorska w zakresie nauczania języka hiszpańskiego;

5)      realizacja zadań i wykonywanie obowiązków powierzonych przez przełożonych.

Wykaz wymaganych dokumentów, które powinien złożyć kandydat/ka:

1)    podanie do JM Rektora o przystąpieniu do konkursu,

2)    kwestionariusz osobowy, życiorys (CV),

3)    informacja o dorobku dydaktycznym, organizacyjnym i popularyzatorskim (autoreferat),

4)    kserokopie dyplomu(ów) ukończenia studiów wyższych (w przypadku dyplomów uzyskanych w państwie członkowskim UE, OECD lub EFTA konieczne jest tłumaczenie przysięgłe na język polski – wobec brzmienia art. 326 w związku z art. 327 Ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce), (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478),

5)    kopie certyfikatów, świadectw i innych dokumentów potwierdzające ewentualne dodatkowe kwalifikacje,

6)    opinie/referencje przełożonych z poprzedniego miejsca pracy,

7)    oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy (w przypadku wygrania konkursu),

8)    oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,

9)    oświadczenie o braku pokrewieństwa zgodnie z art. 118 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478),

10)                       oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478). 

Uwaga: 1) dyplomy, certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje powinny być kopiami potwierdzonymi za zgodność  z oryginałem; 2) składane dokumenty powinny zostać podpisane przez kandydata.

Zgłoszenia na konkurs wraz z wymienioną w ogłoszeniu dokumentacją należy przesłać na adres e-mailowy: filologia.hiszpanska@up.krakow.pl: (preferowana forma aplikacji) lub przesłać pocztą na adres: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Neofilologii, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, ewentualnie złożyć osobiście w Kancelarii Uczelni (I piętro), do dnia 26.08.2021 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu do dnia 25.09.2021 r.

Planowana data zatrudnienia od dnia 01.10.2021 r.

Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową. Organizator konkursu przewiduje rozmowę kwalifikacyjną z użyciem technologii komunikacji zdalnej w wyznaczonym przez siebie terminie. Kandydaci otrzymają zaproszenie na adres e-mail wskazany w dokumentach konkursowych. Pozytywna rekomendacja Komisji Konkursowej stanowi podstawę do wszczęcia postępowania zmierzającego do zatrudnienia na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie zgodnie z trybem określonym w statucie Uczelni oraz aktach wewnątrzuczelnianych. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zastrzega sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane oferty oraz zamknięcie konkursu bez wyłonienia kandydata. Rozstrzygnięcie konkursu nie jest jednoznaczne z zatrudnieniem, ostateczną decyzję o nawiązaniu stosunku pracy podejmie Rektor Uczelni.

„Wysłanie dokumentów aplikacyjnych będących odpowiedzią na niniejsze ogłoszenie oznacza zapoznanie się z treścią Informacji o przetwarzaniu danych osobowych kandydata do pracy w procesie rekrutacyjnym, załączonej do niniejszego ogłoszenia”.

Druki oświadczeń można pobrać na stronie:

https://bip.up.krakow.pl/dokumenty-do-pobrania/

Uczelnia nie odsyła dokumentów konkursowych. Dokumenty można odebrać w sekretariacie Instytutu Neofilologii, ul. Podchorążych 2, pok. 255 (po wcześniejszym umówieniu się) w terminie 30 dni od rozstrzygnięcia konkursu. Po tym terminie dokumenty ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na doz@up.krakow.pl