asystent – pracownik dydaktyczny

Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Politechnika Świętokrzyska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria mechaniczna

OPIS:  kandydat powinien posiadać predyspozycje i zamiłowanie do pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej
w obszarze automatyki i robotyki oraz mieć wiedzę związaną z tą specjalnością.

Do konkursu mogą przystąpić osoby posiadające:

–        dyplom mgr inż. na kierunku związanym ze specjalnością automatyka i robotyka,

–        sprecyzowany indywidualny plan badawczy zawierający harmonogram przygotowania rozprawy doktorskiej zaaprobowany przez pracownika naukowego ze stopniem doktora hab. lub tytułem profesora,

–        znajomość zagadnień ze specjalności automatyka i robotyka, w tym teorii regulacji, robotyki, systemów wizyjnych, sterowników PLC,

–        umiejętność programowania mikrokontrolerów z serii AVR, STM32

–        umiejętność projektowania układów elektrycznych i elektronicznych w tym obwodów w PCB

–        umiejętność programowania w językach: C, C++, C#, Matlab, języki programowania sterowników PLC, C# programów dla systemów Windows, Linux, Android,

–        umiejętności obsługi programów wykorzystywanych w dydaktyce na kierunku automatyka i robotyka: Robot-Studio, SolidWorks, Lab-View, Matlab-Simulink,

–        znajomość obsługi urządzeń pomiarowych w tym oscyloskopów, karty pomiarowe,

–        znajomość języka angielskiego (minimum poziom B2), biegła znajomość języka polskiego,

–        zamiłowanie do pracy dydaktycznej.

 

Dodatkowe atuty:

–        doświadczenie w pracy dydaktycznej,

–        publikacje w czasopismach znajdującym się na liście czasopism punktowanych,

–        prowadzenie badań naukowych związanych z cyfrowym przetwarzaniem obrazów.

 

Wymagane dokumenty:

–        podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Politechniki Świętokrzyskiej,

–        życiorys (CV), kwestionariusz osobowy

–        odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz opis indywidualnego planu badawczego,

–        informacja o doświadczeniu dydaktycznym i dorobku naukowym wraz z wykazem publikacji;

–        oświadczenie Kandydata, że Politechnika Świętokrzyska będzie Jego podstawowym miejscem pracy
w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

 

Oferty należy kierować na adres:

Politechnika Świętokrzyska

Biuro Dziekana Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn, pok. 10 bud. B

Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce

 

Termin składania zgłoszeń upływa dnia 31.08.2021

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia.

Kandydaci, których oferty nie zostaną przyjęte, otrzymają zwrot dokumentów.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wmibm@tu.kielce.pl