asystent (badawczo-dydaktyczny)

Elektroniki i Infromatyki
Politechnika Koszalińska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: informatyka techniczna i telekomunikacja

JM Rektor

Politechniki Koszalińskiej

ogłasza

KONKURS

na stanowisko

 

ASYSTENTA

w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

na Wydziale Elektroniki i Informatyki

Katedra Inżynierii Komputerowej

 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymagania określone w art. 113, art.116, art. 118 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.- Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2020 poz. 85 z późn. zm.) oraz w § 47 ust.1, 2 pkt.1d Statutu Politechniki Koszalińskiej.

 

Od Kandydata oczekuje się:

•  posiadania co najmniej tytułu zawodowego magistra inżyniera,

•  podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy i złożenia oświadczenia stwierdzającego, że Politechnika Koszalińska będzie podstawowym miejscem pracy,

•  prowadzenia działalności naukowej w zakresie reprezentowanej dyscypliny naukowej,

•  prowadzenia zajęć dydaktycznych na kierunkach prowadzonych w Uczelni i zgodnych z posiadanymi kwalifikacjami,

•  znajomość języka angielskiego.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o dostarczenie na Wydział Elektroniki i Informatyki pok. 10A przy ul. Śniadeckich 2 w Koszalinie lub przesłanie na adres Biura Wydziału Elektroniki i Informatyki (z dopiskiem KONKURS), ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin następujących dokumentów:

•   podania adresowanego do JM Rektora Politechniki Koszalińskiej o zatrudnienie na stanowisku asystenta,

•   kwestionariusza osobowego,

•   życiorysu zawodowy,

•   odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,

•   opinii promotora pracy magisterskiej lub opiekuna naukowego( §47 ust. 2 d Statutu PK),•

•   oświadczenia, iż Kandydat nie został ukarany karą dyscyplinarną (art. 276 ust. 1 pkt. 7 i 8) oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych, nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe(art. 20 ust. 1-3),

•   dokumentów potwierdzających spełnienie pozostałych wymagań konkursowych zawartych w formularzu dla ogłoszeniodawców.

•   Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 101z 2002 roku, poz. 926, z późń. zm.).

 

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem: 30.08.2021 r.

Przewidywany termin zatrudnienia: 01.10.2021 r.

 

Politechnika Koszalińska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu osoby wyłonionej w drodze konkursu podejmuje Rektor.

 

 

 

 

 

 

 

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA:        Politechnika Koszalińska

MIEJSCE ZATRUDNIENIA:             Wydział Elektroniki i Informatyki, Katedra Inżynierii Komputerowej

MIASTO:                                          Koszalin

STANOWISKO:                                asystent 

GRUPA PRACOWNIKÓW:             badawczo-dydaktyczny  

DYSCYPLINA NAUKOWA:             Informatyka techniczna i telekomunikacja – 0,5

                                                         Informatyka – 0,5

DATA OGŁOSZENIA:                      30.07.2021

TERMIN SKŁADANIA OFERT:       30.08.2021

LINK DO STRONY:                          https://bip.tu.koszalin.pl/21259/21259/

SŁOWA KLUCZOWE:                     programowanie komputerów, tworzenie oprogramowania, metody sztucznej inteligencji, sztuczne sieci neuronowe, umiejętności analityczne.

 

 

OPIS ( tematyka i oczekiwania):

 

Od kandydata oczekuje się kwalifikacji i doświadczenia:

•          w praktycznym wykorzystywaniu metod sztucznej inteligencji (preferowane doświadczenie w projektowaniu i implementacji sztucznych sieci neuronowych) ;

•          w wykorzystaniu różnych języków programowania;

•          dobrych umiejętności analitycznych;

•          przemysłowe doświadczenie w projektowaniu/implementacji oprogramowania (przynajmniej 2 lata)

•          przynajmniej średniej znajomości języka angielskiego.

 

Prosimy również o dostarczenie zaświadczeń, certyfikatów i dyplomów potwierdzających ww. kwalifikacje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUTION:                                 Koszalin University of Technology

PLACE OF EMPLOYMENT:            Faculty of Electronics and Computer Science, Department of Computer Engineering

CITY:                                               Koszalin

POSITION:                                       Assistant

GROUP OF EMPLOYEES: research and teaching

DISCIPLINE:                                    Technical informatics and telecommunications – 0,5

                                                         Informatics – 0,5

POSED:                                            30.07.2021

EXPIRES:                                         30.08.2021

WEBSITE:                                        https://bip.tu.koszalin.pl/21259/21259/

 

KEY WORDS:               programming, software development, artificial intelligence methods, neural networks, analytical skills 

 

 

DESCRIPTION( FIELD, EXPECTATIONS):

 

The candidate is expected to have qualifications and experiences in:

 

•          practice with usage of recent artificial intelligence methods (preferred experience with neural networks design and implementation);

•          the practical experience with different programming languages;

•          strong analytical skills;

•          industry experience in software development(at least 2 years);

•          English language (at least average level).

 

The candidate should also provide certificates and diplomas of the above qualifications.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na renata.suszynska@tu.koszalin.pl