asystent badawczo-dydaktyczny

Wydział Architektury
Politechnika Warszawska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: architektura i urbanistyka

Od potencjalnego kandydata oczekuje się ukończenia studiów na wydziale architektury i posiadania dyplomu magistra inżyniera architekta lub tytułu równorzędnego oraz  posiadanie stopnia naukowego doktora nauk technicznych. Ponadto niezbędna jest dobra znajomość języka angielskiego lub innego języka obcego. Wykazanie się profilem naukowym związanym ze specjalnością naukową Katedry Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej. A ponadto:

znajomość rozwiązań architektoniczno-budowlanych dotyczących efektywności energetycznej oraz zasad projektowania przyjaznych środowisku także na poziomie zagadnień urbanistycznych;
znajomość zagadnień związanych z projektowaniem i analizą budynków pasywnych, w tym zagadnieniami dotyczącymi materiałów budowanych;
umiejętność posługiwania się programami komputerowymi umożliwiającymi analizy ekonomicznymi z zakresu procesu budowlanego oraz posiadanie wiedzy pozwalającej na formułowanie  wytycznych pozwalających na efektywny wybór alternatywnych rozwiązań projektowych; optymalizacja rozwiązań projektowych, stosowanie zasad „machine learning”;
doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w języku polskim na poziomie akademickim;
publikacje w czasopismach międzynarodowych, minimum 100pkt na aktualnej liście MNiSW.

Wymienione dokumenty należy składać w terminie do dnia 27.08.2021 r. w Biurze Dziekana Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, przy ul. Koszykowej 55, 00-659, w Warszawie, pokój 3c, tel. /fax: 22 628 28 87  tel. w: 52 24, e-mail: sekretariat.arch@pw.edu.pl 

Bliższych informacji udziela: prof. dr hab. arch. Elżbieta Ryńska

Poprzez: obsługa administracyjna – Biuro Dziekana, sekretariat.arch@pw.edu.pl tel. 22 628 28 87. 

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do dnia 21.09.2021.

Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata bez podania przyczyny.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę bip.pw.edu.pl.