asystent badawczo-dydaktyczny

Wydział Architektury
Politechnika Warszawska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: architektura i urbanistyka

ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra inżyniera architekta;
znajomość języka angielskiego, francuskiego i biegła znajomość języka polskiego umożliwiające prowadzenie zajęć w tych językach;
profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową Zakładu Dziedzictwa Architektonicznego i Sztuki;
znajomość zagadnień związanych z prowadzeniem zajęć w obszarze problemowym: dziedzictwa architektonicznego; konserwacji, modernizacji i adaptacji zabytkowych obiektów oraz wyceny nieruchomości architektonicznych;
doświadczenie przy sporządzaniu opracowań konserwatorsko-projektowych niezbędne do prowadzenia zajęć dydaktycznych z projektowania;
doświadczenie przy realizacji opracowań badawczych o charakterze konserwatorskim, w tym m.in.: kwerend archiwalnych, badań architektonicznych, waloryzacji konserwatorskich;
doświadczenie związane z realizacją zadań związanych z organizacją konferencji naukowych, opracowaniem publikacji naukowych i gotowość do podjęcia pracy badawczej w zespole interdyscyplinarnym;
znajomość programów komputerowych wspomagających projektowanie architektoniczne.

Wymienione dokumenty należy składać w terminie do dnia 27.08.2021 r. w Biurze Dziekana Wydziału Architektury, pokój 3c, ul. Koszykowa 55, 00-659 Warszawa, tel. 22 628 28 87.

Bliższych informacji udziela: dr hab. arch. Piotr Molski, prof. uczelni

poprzez: obsługa administracyjna – Biuro Dziekana, sekretariat.arch@pw.edu.pl tel. 22 628 28 87. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 21.09.2021 r .

Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę bip.pw.edu.pl.