adiunkt dydaktyczny

Wydział Elektrotechniki i Informatyki, Katedra Informatyki
Politechnika Lubelska
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: informatyka techniczna i telekomunikacja

Dziekan
Wydziału Elektrotechniki i Informatyki
ogłasza
KONKURS OTWARTY
na stanowisko adiunkta dydaktycznego
w Katedrze Informatyki

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478) oraz w Statucie Politechniki Lubelskiej.

Wymagania stawiane kandydatom:

 • posiadany tytuł naukowy doktora w dyscyplinie informatyka lub pokrewnej;
 • znajomość języka angielskiego;
 • predyspozycje do pracy dydaktycznej;
 • doświadczenie w branży IT związane z inżynierią oprogramowania i projektowaniem systemów informatycznych;
 • znaczące doświadczenie w prowadzeniu zajęć ze studentami;
 • pozytywne zaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej.

WYMAGANE DOKUMENTY
Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć:

 • podanie o zatrudnienie adresowane do JM Rektora Politechniki Lubelskiej,
 • kwestionariusz osobowy,
 • kserokopię odpisu dyplomu doktora (oryginał odpisu do wglądu),
 • informacje o działalności dydaktycznej kandydata,
 • informacje o działalności organizacyjnej kandydata,
 • informacje o doświadczeniu zawodowym i posiadanych umiejętnościach,
 • oświadczenie kandydata, że Politechnika Lubelska będzie jego podstawowym miejscem pracy,
 • klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji (RODO).

Zgłoszenie do konkursu wraz z wymienioną wyżej dokumentacją należy złożyć w:
sekretariacie Wydziału Elektrotechniki i Informatyki, pok. 216
(20-618 Lublin,
ul. Nadbystrzycka 38A)
w terminie do dnia 2 września 2021 r.;

http://www.pollub.pl/pl/news/get/id/10413
 mail kontaktowy: inst-inf@pollub.pl

klauzule: zgody i informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji (RODO)

kwestionariusz osobowy

oświadczenie kandydata, że Politechnika Lubelska będzie jego podstawowym miejscem pracy

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na inst-inf@pollub.pl