Adiunkt badawczo – dydaktyczny

Wydział Filozoficzno-Historyczny Uniwersytetu Łódzkiego
Uniwersytet Łódzki
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o sztuce

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

INSTYTUCJA: Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Instytut Historii Sztuki: Katedra Historii Architektury 

MIASTO: Łódź  

STANOWISKO: adiunkt w grupie pracowników badawczo- dydaktycznych

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki o sztuce

DATA OGŁOSZENIA: 30.07.2021  

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31.08.2021  

LINK DO STRONY: filhist@uni.lodz.pl

SŁOWA KLUCZOWE: konkurs na stanowisko adiunkta, nauki humanistyczne, historia sztuki

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Kandydaci na stanowisko adiunkta w Katedrze Historii Architektury powinni spełniać następujące kryteria:

– posiadać wykształcenie wyższe w zakresie historii sztuki

– posiadać stopień doktora nauk humanistycznych, specjalność nauki o sztuce (historia sztuki) lub nauki historyczne (historia)

– wykazywać zainteresowania problematyką historii architektury nowożytnej

– posiadać znaczny dorobek naukowy (publikacje) w zakresie historii architektury XVI–XVIII w. ze szczególnym uwzględnieniem XVIII w. i epoki saskiej.

– wykazywać aktywność naukową wyrażającą się udziałem w sesjach naukowych

– udział w przynajmniej jednym grancie (np. NPRH)

– posiadać doświadczenie w zakresie prac redakcyjnych wydawnictw naukowych

– dysponować doświadczeniem w zakresie organizacji konferencji naukowych

– posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim w zakresie historii architektury w języku polskim

– legitymować się znajomością co najmniej jednego języka obcego (kongresowego), preferowany  język niemiecki

 

Kandydaci proszeni są o złożenie następujących dokumentów w siedzibie Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ, ul. Kamińskiego 27a, 90–210 Łódź, pokój 05 (parter), osobiście lub listownie w nieprzekraczalnym terminie 31.08.2021r.

·         życiorys

·         kwestionariusz osobowy

·         podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora Uniwersytetu Łódzkiego

·         opinia kierownika jednostki lub promotora

·         informacja o działalności naukowej, organizacyjnej i społecznej oraz wykaz publikacji

·         odpis dyplomu doktorskiego lub zaświadczenie jednostki o nadaniu stopnia doktora

·         informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydata do pracy

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  dnia:  21.09.2021

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na filhist@uni.lodz.pl