3 etaty lektora

Studium Języków Obcych Uniwersytetu Łódzkiego
Uniwersytet Łódzki
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: językoznawstwo

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Studium Języków Obcych

Miasto: Łódź

Stanowisko: lektor języka angielskiego w grupie pracowników dydaktycznych

Dziedzina: językoznawstwo

Data ogłoszenia: 02.08.2021

Termin składania ofert do: 10.09.2021

Link do strony uczelni: www.uni.lodz.pl

Dodatkowe informacje: zgłoszenia na konkurs należy przesyłać wyłącznie drogą mailową na adres: sjoul@uni.lodz.pl

Słowa kluczowe: język angielski, lektor

Opis:

·         ukończone studia wyższe na kierunku filologia angielska i uzyskany tytuł magistra,

·         udokumentowany staż dydaktyczny i doświadczenie w pracy lektora ze studentami uczelni wyższych i/lub doświadczenie w nauczaniu osób dorosłych na poziomie co najmniej B1,

·         doświadczenie w tworzeniu i realizacji programów nauczania języka angielskiego zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Edukacji i Nauki,

·         potwierdzona znajomość drugiego języka obcego na poziomie przynajmniej B1,

·         znajomość obsługi komputera oraz znajomość programów MS Word, MS PowerPoint, MS Outlook, MS Excel,

·         doświadczenie w nauczaniu na odległość, szczególnie znajomość pracy na platformie MS Teams, Zoom, Clickmeeting, itp.,

·         udokumentowane autorskie materiały dydaktyczne dostosowane do potrzeb nauczania języka specjalistycznego na poszczególnych kierunkach studiów, w tym materiały przygotowane na e-learningowe platformy edukacyjne, szczególnie na platformie Moodle,

·         udokumentowane stałe podnoszenie kwalifikacji, szczególnie w zakresie metod i informatycznych technik nauczania,

·         dyspozycyjność – praca ze studentami studiów niestacjonarnych (soboty/niedziele),

·         potwierdzona umiejętność tłumaczenia tekstów i nauczania języka specjalistycznego,

·         umiejętność tłumaczeń konsekutywnych,

·         doświadczenie w organizowaniu konferencji i seminariów,

·         wzorowa opinia z ostatniego miejsca pracy (ostatnie dwa lata),

·         deklaracja o nieprowadzeniu działalności konkurencyjnej w stosunku do UŁ.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć:
– podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:
– kwestionariusz osobowy,
– życiorys,
– odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
– oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie jego/jej podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
– informacja o działalności i przebiegu pracy dydaktycznej oraz udokumentowany wykaz dotychczasowych osiągnięć dydaktycznych,
– informacja dotycząca udziału w konferencjach i seminariach oraz szkoleniach dokształcających,
– opinia o działalności dydaktycznej z dotychczasowego miejsca pracy za okres ostatnich dwóch lat (dotyczy osób spoza uczelni). Opinia ta jest poufna i powinna być przesłana na adres sjoul@uni.lodz.pl przez opiniodawcę.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 24.09.2021

Zastrzegamy sobie prawo przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi osobami (również on-line).

Uniwersytet Łódzki nie zapewnia zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania.

 

Wygranie konkursu nie gwarantuje zatrudnienia w Uniwersytecie Łódzkim.

 

Klauzula dla kandydata do pracy:

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSBOWYCH

KANDYDATA DO PRACY

 

1.      Administratorem danych osobowych jest: Uniwersytet Łódzki z siedzibą przy ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź, zwany dalej:”Administratorem”;

2.      W każdym przypadku Pan/Pani może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:

1)      na wyżej wskazany adres korespondencyjny z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych pok. 203;

2)      e-mailowo pod adresem poczty elektronicznej: iod@uni.lodz.pl;

3.      Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na podstawie przepisów prawa tj. Kodeksu Pracy;

4.      Jeżeli kandydat wyrazi odrębną, dobrowolną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych do przyszłych rekrutacji przez zamieszczenie odpowiedniego oświadczenia w swoim zgłoszeniu aplikacyjnym, to wyrażona zgoda może być cofnięta w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej cofnięciem; W tym celu prosimy o zamieszczenie oświadczenia następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Łódzki moich danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym do potrzeb przyszłych rekrutacji”;

5.      Odbiorcami danych osobowych będą podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu i na rzecz Uniwersytetu na podstawie zawartej umowy oraz inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa;

6.      Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres trzech misięcy po zakończeniu procesu rekrutacji oraz w uzasadnionych przypadkach będą przechowywane zgodnie z innymi przepisami prawa, w tym z kodeksem cywilnym;

7.      Jednocześnie informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:

1)      dostępu do swoich danych osobowych;

2)      ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

3)      wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych;

4)      cofnięcia zgody, jeżeli dotyczy: przenoszenia danych na warunkach wynikających z przepisów prawa i uzgodnionych z Uniwersytetem;

5)      wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2.

8.      Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi przeprowadzenie procesu rekrutacji.

 

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 lit. c i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz.U.UE.L.2016.119.1).

 

                                                                                   ……………………………………………

                                                                          (data i podpis osoby, której dane dotyczą)

 

 

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na sjoul@uni.lodz.pl