Adiunkt badawczo – dydaktyczny

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
Uniwersytet Łódzki
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o polityce i administracji

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Katedra Systemów Politycznych

Miasto: Łódź

Stanowisko: adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Dyscyplina naukowa: nauki o polityce i administracji

Data ogłoszenia: 30 lipca 2021 r.

Termin składania ofert do: 30 sierpnia 2021 r.

Link do strony uczelni: www.uni.lodz.pl

Dodatkowe informacje: Zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć na poniższy adres lub przesłać mailowo:

Katedra Systemów Politycznych, ul. Lindleya 3  90-131 Łódź

Adres e-mail: kspul@uni.lodz.pl

Telefon kontaktowy: 42 635 42 64

Słowa kluczowe: konkurs na adiunkta, nauki o polityce i administracji, systemy głosowań, lokalne systemy polityczne

Opis:

Kandydat/kandydatka na w/w stanowisko powinien spełniać wymogi art. 113, art. 116 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018r., poz. 1668).

Wymogi stawiane kandydatom/kandydatkom ubiegającym się o zatrudnienie. Kandydat/-ka powinien/-na:

– mieć ukończone studia magisterskie w zakresie politologii,

– posiadać stopień doktora,

– reprezentować dziedzinę nauk społecznych w dyscyplinie nauk o polityce i administracji,

– wykazać gotowość do podjęcia zatrudnienia w UŁ jako podstawowym miejscu pracy,

– posiadać umiejętność pisania wniosków grantowych,

– wykazywać aktywność naukową wyrażająca się w wysoko punktowanych publikacjach oraz w udziale w konferencjach krajowych i międzynarodowych,

– posiadać doświadczenie w zakresie z problematyki partii politycznych, systemu politycznego, samorządu lokalnego i problematyki wyborczej,

– posiadać doświadczenie dydaktyczne pozwalające na prowadzenie zajęć dydaktycznych z obszaru systemów politycznych, systemów partyjnych i samorządu lokalnego w języku polskim oraz angielskim,

– cechować się umiejętnością pracy w zespole,

– biegle władać językiem polskim oraz bardzo dobrze znać język angielski na poziomie akademickim.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:

●      kwestionariusz osobowy oraz oświadczenia dostępne na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego http://dsp.uni.lodz.pl/druki-do-pobrania/ kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie-wzór; oświadczenia przy zatrudnianiu pracownika 2019-wzór,

●      klauzulę RODO dostępną stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego http://dsp.uni.lodz.pl/druki-do-pobrania/ kandydat do pracy w UŁ RODO klauzule do CV dla kandydata,

●      kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskania stopnia naukowego doktora,

●      CV

●      wykaz dotychczasowego dorobku,

●      dokumenty potwierdzające odbyte szkolenia, kursy i posiadane certyfikaty (w tym językowe), w przypadku braku certyfikatów oświadczenie dotyczące stopnia znajomości języków obcych,

●      opinię z ostatniego miejsca pracy.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 6 września 2021 r.

Zastrzegamy sobie prawo przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi osobami.

Wygranie konkursu nie gwarantuje zatrudnienia w Uniwersytecie Łódzkim.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kspul@uni.lodz.pl