adiunkt

Wydział Prawa i Admnistracji
Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH ogłasza otwarty konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych.

Miejsce pracy: Wydział Prawa i Administracji

Adres miejsca pracy: ul. Bankowa 11b, 40-007 Katowice

Liczba dostępnych stanowisk: 1

nr ref. 42/2021/NA/WPiA/INP

Słowa kluczowe: nauki prawne, prawo, administracja, przedsiębiorczość, ochrona własności intelektualnej,

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (tj. Dz.U. 2021 poz. 478 z późn. zm.).
 
GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

 • prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie nauki prawne,
 • udział w zespole badawczym lub prowadzenie indywidualnej działalności badawczej,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na Wydziale Prawa i Administracji na kierunkach: prawo, administracja, przedsiębiorczość; oraz na innych wydziałach na studiach I i II stopnia – na kierunkach, na których w ramach programu kształcenia przewidziano prowadzenie zajęć związanych z ochroną własności intelektualnej (m.in. Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Matematyka, Sztuka pisania, Filologia polska, Komunikacja promocyjna i kryzysowa),
 • działalność organizacyjna na rzecz Uniwersytetu Śląskiego oraz Wydziału Prawa i Administracji.

 
WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

 • stopień naukowy doktora nauk prawnych, 
 • biegła znajomość języka angielskiego,
 • doświadczenie w prowadzeniu badań w dyscyplinie nauki prawne z zakresu prawa własności intelektualnej, zwłaszcza w środowisku cyfrowym (Internecie i innych mediach) oraz ochrony i egzekwowania praw na dobrach niematerialnych,
 • aktualny dorobek naukowy w dyscyplinie nauki prawne z zakresu prawa własności intelektualnej oraz prawa cywilnego obejmujący w szczególności punktowane publikacje (pow. 5 pkt) z wykazu MEiN indeksowane w bazach naukowych Web of Science lub Scopus – w okresie ostatnich 5 lat,
 • udokumentowane doświadczenie w realizacji projektów naukowych oraz historia ubiegania się o środki na finansowanie badań w instytucjach krajowych lub zagranicznych,
 • udokumentowana międzynarodowa aktywność badawcza, w szczególności potwierdzona mobilność badawcza,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w uczelni wyższej – na studiach I i II stopnia z zakresu ochrony własności intelektualnej, prawa mediów i prawa cywilnego – na różnych kierunkach studiów,
 • autorstwo lub współautorstwo publikacji o charakterze poradnikowym przyczyniających się do popularyzacji wiedzy o prawie własności intelektualnej,
 • preferowana znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem narzędzi online lub gotowość do prowadzenia zajęć online,
 • inne udokumentowane osiągnięcia dydaktyczne i popularyzatorskie.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • przedstawienie min. 2 listów referencyjnych,
 • gotowość do pełnienia roli lidera zespołu badawczego lub kierownika projektu badawczego,
 • potwierdzona mobilność dydaktyczna umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych w wielu jednostkach, w tym mieszczących się w innych miastach.

 
OFERUJEMY:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w na czas określony (4 lata), w wymiarze 1 etatu,
 • zatrudnienie w Uniwersytecie w ramach podstawowego miejsca pracy,
 • roczny wymiar zajęć dydaktycznych w wysokości 210 godzin, 
 • zadaniowy czas pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pakiet świadczeń socjalnych,
 • możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci,
 • możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników Uniwersytetu i  ich współmałżonków/ partnerów życiowych oraz dzieci,
 • możliwość korzystania z Pracowniczego Programu Emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego POGODNA JESIEŃ.
   

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. życiorys naukowy (CV) wraz z listem motywacyjnym,
 2. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (w tym dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora lub
 3. zaświadczenie o nadaniu stopnia naukowego doktora, dyplom uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego),
 4. wykaz publikacji,
 5. 2 listy referencyjne,
 6. inna dokumentacja potwierdzająca osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej.
   

HARMONOGRAM KONKURSU:

termin składania ofert upływa z dniem: 15 września 2021 r. (godz. 23.59)
rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 15 października 2021 r.
 

ZGŁOSZENIA:

Przesłanie aplikacji w odpowiedzi na niniejsze zgłoszenie oznacza przyjęcie do wiadomości treści klauzuli informacyjnej RODO dla kandydatów do pracy, której treść jest dostępna w formularzu aplikacyjnym.

Aplikacje, które wpłyną po terminie, aplikacje niekompletne oraz złożone w innym trybie niż wskazany w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Informujemy, że Uniwersytet zastrzega sobie możliwość pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza, klikając przycisk „Aplikuj”.

WAŻNE INFORMACJE:

Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym jest dopełnienie obowiązków wynikających z art. 265 ust. 4, 5, 13 ustawy  – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2021 poz. 478 z późn. zm.).

W przypadku kandydatów obcokrajowców, których dyplomy o nadaniu tytułu zawodowego/stopnia naukowego/tytułu naukowego, zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, wymagają nostryfikacji, zatrudnienie jest możliwe dopiero po dopełnieniu procedury nostryfikacji dyplomu.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dhr@us.edu.pl