Nauczyciel akademicki

Uniwersytet Szczeciński
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

REKTOR UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

Ogłasza konkurs na stanowisko nauczyciela akademickiego

– asystenta w Instytucie Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Szczecińskiego

liczba etatów: 1

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone art. 113 i art. 116 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.)oraz w Statucie Uniwersytetu Szczecińskiego i odpowiadają kryteriom wskazanym w konkursie.

Konkurs jest pierwszym etapem procedury zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego,                         a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:

1) oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo                     o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.) (formularz do pobrania)

2)  wniosek o zatrudnienie;

3)  życiorys i kwestionariusz osobowy (formularz do pobrania)

4)  potwierdzone kopie dokumentów stwierdzających uzyskanie tytułu zawodowego magistra,                                  z dziedziny nauk społecznych, w przypadku dokumentów sporządzonych w języku innym niż polski także uwierzytelnione tłumaczenie dokumentów na język polski oraz zaświadczenie                                              o równoważności dyplomu z polskim tytułem zawodowym/stopniem naukowym;

5) oświadczenie informujące, że Uniwersytet Szczeciński będzie podstawowym miejscem pracy   
      kandydata (formularz do pobrania);

6) zgodę kandydata na przetwarzanie przez Uniwersytet Szczeciński danych osobowych związanych                          
     z przeprowadzanym naborem złożoną na formularzu dostępnym na stronie;

Wymagania:

1)  Posiadanie tytułu magistra z dziedziny nauk społecznych

2)  Biegła znajomość języka polskiego

3)  Znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie B2

4)  Preferowani będą kandydaci z wiedzą z co najmniej jednego z poniższych obszarów: 

·           cyberbezpieczeństwo,

·           ochrona systemów informatycznych,

·           internet public relations

·           media społecznościowe

Kandydat może też złożyć inne dokumenty lub podać informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne w rozstrzygnięciu konkursu

Formularze do pobrania na stronie: http://dso.usz.edu.pl/druki/

Oferty na konkurs wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać na adres:

Uniwersytet Szczeciński

Instytut  Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Szczecińskiego

ul. Krakowska 71-79

71-017 Szczecin

Termin składania dokumentów upływa dnia: 31.08. 2021 r.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.

Zgłoszenia niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz przekazane po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na katarzyna.prys@usz.edu.pl