dydaktyczne / profesor

Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki medyczne

KONKURS NA WYDZIALE NAUK O ZDROWIU I KULTURZE FIZYCZNEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. WITELONA W LEGNICY

INSTYTUCJA: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy

MIASTO: Legnica

STANOWISKO: dydaktyczne / profesor – 1 etat

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki medyczne

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do dnia 03 września 2021 r.

LINK DO STRONY: http://www.pwsz.legnica.edu.pl/strona-803-oferta-1

SŁOWA KLUCZOWE: nauki medyczne

 

OPIS:

Zakład Pielęgniarstwa – prowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunkach praktycznych.

 

Wymagane kwalifikacje:

–        stopień naukowy profesora doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych,

–        specjalizacja w zakresie chorób wewnętrznych,

–        specjalizacja w zakresie alergologii,

–        specjalizacja II stopnia w jednej ze specjalności klinicznych,

–        dorobek naukowy i praktyczny w zakresie medycyny,

–        aktualne prawo wykonywania zawodu,

–        doświadczenie dydaktyczne.

 

Wymagane dokumenty:

–      podanie do JM Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,

–      życiorys zawodowy (CV),

–      syntetyczny opis osiągnięć zawodowych oraz dydaktycznych,

–      inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe kandydata,

–      odpis dokumentu potwierdzającego wykształcenie,

–      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

–      oświadczenie o niekaralności,

–      kopie świadectw pracy,

–      oświadczenie, że PWSZ im. Witelona w Legnicy będzie stanowić podstawowe miejsce pracy.

 

Dokumenty należy przesłać (z dopiskiem „konkurs”) na adres: Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, ul. Sejmowa 5a, 59-220 Legnica lub złożyć osobiście w sekretariacie Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej, bud. A pok. 341, do dnia
03 września 2021 r.  

Uczelnia nie zwraca złożonych dokumentów.

Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Po rozpatrzeniu dokumentów Komisja Konkursowa może zaprosić kandydatów spełniających warunki konkursu na indywidualną rozmowę kwalifikacyjną, informując ich o terminie i miejscu rozmowy.

Oferty, które nie spełniają warunków określonych w konkursie zostaną odrzucone.

Oferty, które zostaną odrzucone lub rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy zastrzega sobie możliwość odwołania Konkursu.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15 września 2021 r.

 

UWAGA!

Nauczycielem akademickim może być osoba, która spełnia wymogi art. 113 ustawy z dnia 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 

Prosimy o umieszczenie w dokumentach rekrutacyjnych następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez administratora danych, którym jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, ul. Sejmowa 5a, 59-220 Legnica, dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji.”

Oferty bez zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będą brane pod uwagę.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA DANYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej  RODO) informuje się, że:

1.       administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, ul. Sejmowa 5a, 59-220 Legnica, zwana dalej PWSZ im. Witelona;

2.       w PWSZ wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres wskazany w pkt. 1 albo e-mailowo: IOD@pwsz.legnica.edu.pl;

3.       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konkursu;

4.       podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj.  Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych;

5.       podanie danych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy (tj. pkt. 1-6 Kwestionariusza osobowego) oraz ustawy Prawo o szkolnictwie Wyższym i nauce (tj. oświadczenie o niekaralności) jest obowiązkowe,  pozostałe dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie;

6.       Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników administratora, a także mogą zostać udostępnione uprawnionym podmiotom prowadzącym postępowania na podstawie przepisów prawa.

7.       Pani/Pana dane przechowywane będą przez okres 2 miesięcy, licząc od dnia rozstrzygnięciu konkursu lub do wcześniejszego odwołania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych;

8.       Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

1)       prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych w tym żądania wydania ich kopii;

2)       prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;

3)       prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;

4)       prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych;

5)       prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych do innego administratora;

6)       prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora;

7)        w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy.

9.       Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

10.    Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą poddawane profilowaniu.

11.    Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa pracy a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

 

Legnica, 04.08.2021 r.                                                                               Dziekan

                                                                         Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na szuszkiewiczd@pwsz.legnica.edu.pl