Adiunkt (badawczo-dydaktyczny)

Wydział Teologiczny ChAT
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk teologicznych

REKTOR
CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE
OGŁASZA
KONKURS NA STANOWISKO ADIUNKTA W WYMIARZE 3/4 ETATU
W GRUPIE PRACOWNIKÓW BADAWCZO-DYDAKTYCZNYCH
W KATEDRZE WIEDZY NOWOTESTAMENTOWEJ I JĘZYKA GRECKIEGO W SEKCJI EWANGELICKIEJ
WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE

Od kandydatów wymagane jest:
1) posiadanie stopnia naukowego doktora w zakresie nauk teologicznych w dyscyplinie nauki teologiczne,
2) odbycie stażu międzynarodowego związanego z badaniami w zakresie teologii biblijnej,
3) przedstawienie dorobku naukowego w zakresie nauk teologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem dokonań w zakresie wiedzy nowotestamentowej,
4) koncepcję rozwoju naukowego.

Rektor może w drodze pozakonkursowej podwyższyć wymiar zatrudnienia do pełnego etatu.

Osoby ubiegające się o ww. stanowisko powinny spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.) oraz w § 64
i 70 Statutu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.
Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:
1) podanie,
2) życiorys,
3) kwestionariusz osobowy,
4) odpis dyplomu doktorskiego,
5) inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
6) oświadczenie, że w przypadku zatrudnienia w wymiarze pełnego etatu Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.).

Wymienione dokumenty należy składać w wersji papierowej w terminie do dnia 17 września 2021 r.
w Rektoracie Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, ul. Broniewskiego 48 (pok. 102) lub pocztą na adres: Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, ul. Broniewskiego 48 (pok. 102),
01-771 Warszawa. Bliższych informacji udziela: Rektorat Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej
w Warszawie, tel. 22 8319597.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do dnia 24 września 2021 r.

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu
bez wyłonienia kandydata. Ostateczną decyzję podejmuje Rektor.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

(-) Abp prof. dr hab. Jerzy (Pańkowski)
Rektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej
w Warszawie

Warszawa, dn. 13 sierpnia 2021 r.

Więcej informacji można uzyskać na stronie https://chat.edu.pl/biuletyn-informacji-publicznej/konkursy-na-stanowiska/