adiunkt

Instytut Nauk Technicznych
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: informatyka techniczna i telekomunikacja

 Zgodnie z art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym

i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85).

Rektor PSW im. H. Cegielskiego w Gnieźnie ogłasza

KONKURS otwarty na stanowisko

ADIUNKTA

w Instytucie Nauk Technicznych PSW im. H. Cegielskiego w Gnieźnie

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113, 116 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85) oraz w § 73, 74 i 75 Statutu PSW im. H. Cegielskiego w Gnieźnie i odpowiadają kryteriom wskazanym w konkursie.

 

INSTYTUCJA: Państwowa Szkoła Wyższa im. H. Cegielskiego w Gnieźnie Instytut Nauk Technicznych

MIASTO: Gniezno

STANOWISKO: adiunkt

DZIEDZINA NAUKOWA: nauki inżynieryjno-techniczne

DATA OGŁOSZENIA: 18.08.2021 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 18.08.2021 r. – 17.09.2021 r.

SŁOWA KLUCZOWE: informatyka techniczna, telekomunikacja, sztuczna inteligencja.

 

Wymagania, które powinien spełnić kandydat:

 

1.      absolwent kierunku Informatyka,

2.      posiadanie stopnia naukowego doktora inżyniera w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych,

3.      dorobek naukowy i dydaktyczny w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja w zakresie sztucznej inteligencji,

4.      dobra znajomość języka angielskiego,

5.      mile widziane doświadczenie zawodowe lub udział w projektach krajowych lub zagranicznych,

6.      mile widziane wykształcenie pedagogiczne,

7.      umiejętność pracy w zespole,

8.      dyspozycyjność i sumienność wykonywania powierzonych obowiązków,

9.      chęć rozwoju i samokształcenia.

 

Wymagane dokumenty od kandydata:

 

1. wniosek o zatrudnienie;

2. CV;

3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

4. odpis dyplomu oraz inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i spełnienie wymagań określonych w przepisach powszechnie obowiązujących oraz zawierające dane o uprzednim zatrudnieniu;

5. kserokopie zaświadczeń, certyfikatów o ukończonych kursach i doskonaleniu zawodowym;

6. informacja o osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;

7. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;

8. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;

9. oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub na czas określony;

10. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzonym postępowaniem konkursowym.

 

Na mocy art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, że:

 

1. Administratorem danych jest Państwowa Szkoła Wyższa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 38, 62-200 Gniezno

dane kontaktowe: tel.: 61 4242942, faks: 61 4242942

e-mail: sekretariat@pwsz-gniezno.edu.pl

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod następującym adresem e-mail: iod@pwsz-gniezno.edu.pl.

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu rekrutacji kandydatów do zatrudnienia. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnej: art. 22¹ §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.), art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w związku z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

4. Dane osobowe kandydatów nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

5. Dane kandydatów nie zakwalifikowanych do zatrudnienia będą przechowywane przez 3 miesiące lub do wycofania zgody na udział w kolejnych rekrutacjach.

6. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania oraz uzyskania kopii danych. Każda osoba ma prawo do żądania od administratora danych ograniczenia przetwarzania danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych lub ich usunięcia. Każda osoba ma prawo wycofać udzieloną wcześniej zgodę, w dowolnym momencie.

7. Każda osoba ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest wymagane do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Podanie danych osobowych jest wymagane na podstawie wymienionych wyżej aktów prawnych. Nieudostępnienie danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w rekrutacji.

9. W oparciu o przechowywane dane osobowe nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje.

10. Po zakwalifikowaniu się do zatrudnienia, dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji innych obowiązków prawnych administratora wobec pracownika.

 

 

Zgłoszenia należy składać w zamkniętej kopercie w Rektoracie, lub nadsyłać pocztą na adres:

Państwowa Szkoła Wyższa im. H. Cegielskiego w Gnieźnie

Rektorat

ul. Wyszyńskiego 38

62-200 Gniezno

z adnotacją:   „Konkurs – nauczyciel akademicki – Instytut Nauk Technicznych 

Dokumenty należy składać wyłącznie w języku polskim.

Uczelnia nie zwraca kosztów poniesionych przez uczestników konkursu, związanych z całością procesu uczestnictwa w konkursie.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia: 20.09.2021 r.