asystent (badawczo-dydaktyczny)

Instytut Nauk Leśnych
Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki leśne

DYREKTOR INSTYTUTU NAUK LEŚNYCH SGGW W WARSZAWIE

ogłasza jednoetapowy konkurs

na stanowisko asystenta badawczo – dydaktycznego

w Katedrze Ochrony Lasu SGGW w Warszawie

 

dziedzina: nauki rolne,

dyscyplina: nauki leśne,

specjalność naukowa: ekologia i ochrona lasu

DATA OGŁOSZENIA: 27.08.2021 TERMIN SKŁADANIA OFERT: 03.09.2021- 16.09.2021 LINKI DO STRONY:

Uczelni: https://bip.sggw.edu.pl/oferty-pracy/ Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa http://www.bazaogloszen.nauka.gov.pl/ Komisji Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych naukowców https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/search

Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko musi spełniać wymogi określone w art. 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 z późn. zmianami), w Statucie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Dział VIII Pracownicy SGGW).

 

Kandydat powinien:

 

· posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych i tytuł zawodowy magistra lub inny równorzędny;

· wykazała zainteresowania naukowe i dydaktyczne oraz zdolności do ich rozwijania;

· posiadać doskonała znajomość języka polskiego pozwalającą na prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu: ochrony i ekologii lasu

· posiadać co najmniej dobrą znajomość języka angielskiego, w stopniu umożliwiającym samodzielne pisanie publikacji naukowych w tym języku oraz wygłaszanie doniesień na konferencjach naukowych,

· mieć doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu: ochrony i ekologii lasu poparte kilkuletnim doświadczeniem (zajęć kameralnych i terenowych);

· posiadać wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie ochrony i ekologii lasu potwierdzoną praktyką zawodową;

· doświadczenie w monitoringu przyrodniczym

· posiadać doświadczenie w zakresie prowadzenia badań naukowych z zakresu ekologii lasu potwierdzone publikacjami w czasopismach z listy A lub B wg MEiN w okresie ostatnich 5 lat

· dodatkowym atutem będzie widoczna aktywność naukowa o zasięgu międzynarodowym.

 

Wymagane są następujące dokumenty:

· podanie o zatrudnienie na ww. stanowisko kierowane do JM Rektora SGGW;

· życiorys;

· odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;

· świadectwo pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu;

· opinia z ostatniego miejsca pracy;

· oświadczenia kandydata (na specjalnym druku), że spełnia wymogi określone w art. 109 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz, że SGGW będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ww. ustawy (druki wydaje Biuro Spraw Osobowych);

· kwestionariusz osobowy.

 

Ww. dokumenty należy złożyć w sekretariacie Instytutu Nauk Leśnych SGGW w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 159, 02-776 Warszawa, w terminie 16.09.2021 r. do godz. 12:00.

 

Przewidywany termin zatrudnienia na stanowisku od 2021 r.

Miejsce uzyskania przez Kandydata dodatkowych informacji

o stanowisku: dr hab. Marek Sławski, Katedra Ochrony Lasu, Instytut Nauk Leśnych SGGW w Warszawie tel. 0-22-59-38-153 e mail: marek_slawski@sggw.edu.pl

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Zastrzegamy sobie prawo zakończenia konkursu wcześniej lub pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

 

Prosimy o załączenie następującego oświadczenia:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).”

Klauzula informacyjna:

Informujemy, iż wszelkie dane osobowe jakie zostaną przekazane przez Pana/Panią w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym na w/w stanowisko przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (zwana dalej SGGW) będą przetwarzane przez SGGW w celu przeprowadzenia wyżej wymienionego postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z siedzibą przy ul. Nowoursynowskiej 166, 02-787 Warszawa. Dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez SGGW. W SGGW jest Inspektor Ochrony Danych nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sggw.pl. Zgodnie z przepisami RODO informujemy, iż ma Pan/Pani prawo od SGGW jako Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego. Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty. Zastrzegamy sobie prawo zakończenia konkursu wcześniej lub pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

 

INSTITUTION: Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Institute of Forest Sciences

CITY: Warsaw

POSITION: research assistant

DOMAIN: agricultural sciences

SCIENTIFIC DISCIPLINE: forest sciences

SCIENTIFIC SPECIALTY: forest ecology and protection

POSTED:.

EXPIRES:

DESCRIPTION

A person applying for this position must meet the requirements set out in Art. 113 of the Act of July 20, 2018 Law on higher education and science (Journal of Laws 2018, item 1668, as amended), in the Statute of the Warsaw University of Life Sciences (SGGW Department VIII)

The candidate is expected to have:

– possess a master’s degree or equivalent professional degree;

– have demonstrated scientific and didactic interests and the ability to develop them

– have to be fluent in spoken and written Polish enabling to teach in the field of forest protection and ecology

– have at least a good command of English, to the extent allowing for independent writing of scientific publications in this language and delivering papers at scientific conferences

– have experience in conducting classes on: protection and ecology of forests, supported by several years of experience (chamber and field classes);

– have theoretical and practical knowledge in the field of forest protection and ecology confirmed by the professional practice;

– experience in nature monitoring

– have experience in carrying out scientific research in the field of forest ecology confirmed by publications in journals from list A or B according to MEiN in the last 5 years

– visible scientific activity of international range will be an additional asset.

Required documents:

· employment application addressed to the Rector of the Warsaw University of Life Sciences,

· curriculum vitae,

· a copy (certified copy) of the graduation diploma, copies of certificates,

· references from the previous – employer (s) / promoter (s),

· the candidate’s statement (in a special form) that, inter alia, meets the requirements set out in Art. 109 paragraph. 1 of the above-mentioned act and that the Warsaw University of Life Sciences will be his primary place of work within the meaning of the above-mentioned act (the forms are issued by the Department of Personal Affairs),

· personal questionnaire,

· cover letter,

The above documents should be submitted to the Secretariat of the Institute of Forestry Sciences of the Warsaw University of Life Sciences at Nowoursynowska 159, Building 34, room 11, 02-776 Warsaw, phone no. +48 22 59-38010, by the deadline: 16.09.2021 12:00 am

Additional information: dr hab. Marek Sławski, Institute of Forest Sciences of the Warsaw University of Life Sciences, Department of Forest Protection phone no. +48 22-59-38-153, e- mail: marek_slawski@sggw.edu.pl

Please be advised that we will respond only to selected offers.

We reserve the right to end the competition early or leave the competition unresolved.

Please enclose the following statement:

„I consent to the processing of my personal data by the Warsaw University of Life Sciences, in order to participate in recruitment processes, in accordance with the Act of 10/05/2018 on the protection of personal data (Journal of Laws of 2018, item 1000).”

Information clause:

Please be advised that any personal data that will be provided by you in the recruitment procedure for the above-mentioned position by the Warsaw University of Life Sciences (SGGW) will be processed by the Warsaw University of Life Sciences in order to conduct the above-mentioned recruitment procedure in accordance with art. 6 sec. 1 lit. a) Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46 / EC (general regulation on the protection of data), hereinafter referred to as the GDPR. The administrator of Personal Data is the Warsaw University of Life Sciences, with its registered office at ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warsaw. Personal data will be stored until the end of the recruitment procedure conducted by SGGW. At WULS-SGGW there is a Data Protection Officer supervising the correctness of personal data processing, who can be contacted via the following e-mail address: iod@sggw.pl. In accordance with the provisions of the GDPR, we would like to inform you that you have the right from SGGW as the Personal Data Administrator to access your data, rectify it, transfer and delete it, as well as limit data processing and file a complaint to the supervisory body. Please be advised that we will respond only to selected offers. We reserve the right to end the competition early or leave the competition unresolved.