Asystent

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Uniwersytet Gdański
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: informatyka

Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, ogłasza konkurs na 1 stanowisko ASYSTENTA
w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego.
 
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) oraz w Statucie Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r.
 
TERMIN SKŁADANIA OFERT:  do 13-X- 2021 r.

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU:  20-X- 2021 r.

WARUNKI ZATRUDNIENIA: 100% etatu, umowa o pracę na czas określony dwóch lat
 od 2-XI-2021 r.