adiunkt

Wydział Informatyki i Telekomunikacji
Akademia Morska w Szczecinie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

Szczecin, 04.11.2021r.

 

Dziekan Wydziału Informatyki i Telekomunikacji

Akademii Morskiej w Szczecinie

za zgodą Rektora Akademii Morskiej

 

dnia 06.12.2021 r. ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w dyscyplinie naukowej Informatyka Techniczna i Telekomunikacja w Katedrze Elektroniki i Telekomunikacji, 1 etat, czas określony.

Kandydat powinien spełniać warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) oraz w Statucie AMS.

Kwalifikacje, jakie powinien spełniać kandydat:

–        uzyskanie stopnia doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja lub elektrotechnika i elektronika,

–        dobra znajomość języka angielskiego oraz bardzo dobra znajomość języka polskiego,

–        umiejętności dydaktyczne,

–        gotowość do podjęcia pracy naukowej,

–        umiejętności z zakresu programowania oraz obsługi programów użytkowych i inżynierskich,

–        znajomość projektowania systemów Internetu rzeczy, systemów automatyki (systemów wbudowanych),

–        umiejętność projektowania układów elektronicznych analogowych i cyfrowych,

–        dodatkowym atutem będzie posiadanie wszelkich certyfikatów zawodowych.

Wymagane dokumenty od kandydatów:

–        podanie o zatrudnienie oraz kwestionariusz osobowy

–        życiorys zawodowy oraz informacje o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym

–        odpisy dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje

–        oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celach przeprowadzenia konkursu.

            Dokumenty należy składać do dnia 31.12.2021 r. w Dziekanacie Wydziału Informatyki i Telekomunikacji Akademii Morskiej w Szczecinie, pok. 174, ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin. Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 91 48 09 894.

            Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 30 dni od terminu składania wymaganych dokumentów. Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie AMS procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu osoby wyłonionej w drodze konkursu podejmuje Rektor, po otrzymaniu opinii Prorektora ds. Kształcenia. Zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyn. Zastrzega się możliwość zaproszenia kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną. O wynikach konkursu kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną, przez wysłanie wiadomości e-mail lub telefonicznie.