asystent

Wydział Inżynierii Środowiska
Politechnika Wrocławska
  • Forma zatrudnienia: Część etatu
  • Dziedzina nauki: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Nr referencyjny: As7/K42W07D08/12/2021

Rodzaj: asystent badawczy

Rodzaj oferty: oferta z konkursu

Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony

Miejsce pracy: Wrocław

Jednostka organizacyjna Uczelni: Wydział Inżynierii Środowiska / Katedra Wodociągów i Kanalizacji

Wymiar etatu: 7/8 etatu

Opis stanowiska:

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za realizację prac badawczych w ramach projektu badawczego.

Zadania:

Do obowiązków pracownika będzie należało:

a)    wykonywanie symulacji numerycznych opartych na modelach matematycznych na etapie doboru podstawowych komponentów technologii WOW,

b)    wykonywanie symulacji numerycznych opartych na modelach matematycznych jednostki WOW na potrzeby walidacji modeli,

c)    opracowywanie wyników symulacji numerycznych w formie raportów.

Wymagania:

– do konkursu mogą przystąpić kandydaci, którzy spełniają warunki określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 r., poz. 1668) oraz w Statucie Politechniki Wrocławskiej,

– posiadanie tytułu magistra inżyniera,

– posiadanie doświadczenie w zakresie badania jakości produktów spożywczych, w tym wody,

– doświadczenie w pracy w testowaniu jakości produktów spożywczych, w tym wody, przez okres minimum 1 roku,

– doświadczenie w pracy laboratoryjnej (pobieranie próbek, oznaczanie próbek opracowanie raportów na podstawie wyników badań próbek),

– znajomość języka polskiego oraz oprogramowania naukowego i inżynierskiego.

Wymagane dokumenty:

– podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora,

– kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

– odpis dyplomu uzyskania tytułu zawodowego magistra inżyniera,

– autoreferat informujący o zainteresowaniach i osiągnięciach w działalności testowania jakości produktów spożywczych, w tym wody,

– wykaz dorobku naukowego,

– inne dokumenty lub informacje mogące mieć znaczenie w konkursie (np. ukończone kursy i szkolenia),

– oświadczenie kandydata o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Oferujemy:

·         zatrudnienie w prestiżowej Uczelni,

·         możliwość rozwoju naukowego.

Termin składania ofert: 14 stycznia 2022 r.

Planowany termin zatrudnienia: 1 lutego 2022 r.

Dokumenty aplikacyjne prosimy przesłać pocztą na adres: Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Środowiska, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław lub składać osobiście u Asystenta ds. Kadr w pok. 212, budynek D-2.

Na kopercie z dokumentami prosimy zaznaczyć nr ref.: As7/K42W07D08/12/2021

Dokumenty aplikacyjne nadesłane na konkurs będą rozpatrywane przez komisję konkursową. Komisja konkursowa wyłania kandydata do zatrudnienia lub stwierdza, że żaden z kandydatów nie spełnia wymagań, co skutkuje zamknięciem konkursu bez wyłonienia kandydata. Komisja może bez podawania przyczyn wnioskować o nierozstrzyganie i zamknięcie konkursu. Po zamknięciu postępowania konkursowego aplikacje osób nieprzyjętych zostaną zwrócone lub zainteresowani będą mogli odebrać je osobiście u Asystenta ds. Kadr w terminie do 6 miesięcy za pokwitowaniem odbioru. 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę wis.pwr.edu.pl.