dydaktyczne / wykładowca

Instytut Matematyki Fizyki i Chemii
Politechnika Morska w Szczecinie
  • Miejsce: Szczecin
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
  • nauki fizyczne

Opis stanowiska

 

 

                                                                                                                   Szczecin, dnia 16.12.2021

 

 

 

Prorektor ds. Kształcenia

Akademii Morskiej w Szczecinie

za zgodą Rektora Akademii Morskiej

 

ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy

 w grupie pracowników dydaktycznych

w Zakładzie Fizyki

( 1 etat, czas określony)

 

Kandydat powinien spełniać warunki określone w ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym i nauce
z dnia 20 lipca 2018 r. – (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ) i w Statucie AM.

 

Warunki, jakie powinien spełniać kandydat:

–         absolwent studiów I i II stopnia kierunku Fizyka

–         doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu zajęć dydaktycznych,

–         biegła znajomość języka polskiego (wykłady prowadzone w języku polskim),

–         dobra znajomość języka angielskiego,

–         gotowość do pracy w zespole.

 

Kandydatem może zostać osoba, która spełnia następujące wymogi określone w Ustawie Prawo
o Szkolnictwie Wyższym:

–         ma pełną zdolność do czynności prawnych,

–         posiada kwalifikacje określone w Ustawie,

–         nie została ukarana prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne,

–         korzysta w pełni z praw publicznych.

Wymagane dokumenty od kandydatów:

–         podanie o zatrudnienie i kwestionariusz osobowy,

–         życiorys zawodowy oraz informacje o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym,

–         dokumenty potwierdzające kwalifikacje,

–         zaświadczenie lekarskie o brak przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela akademickiego,

–         oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia konkursu.

Dokumenty należy składać do 23.01.2022 r.  drogą pocztową na adres Akademia Morska w Szczecinie, Instytut Matematyki, Fizyki i Chemii,  ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin lub mailowo imfich@am.szczecin.pl. Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 91 4809333.

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu  01.02.2022 r.

 

O wynikach konkursu kandydat zostanie poinformowany dnia 02.02.2022 r. drogą mailową lub telefoniczną.