adiunkt

Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: informatyka

Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagania stawiane kandydatom:

1.        Posiadanie:  stopnia naukowego doktora w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja (obecna klasyfikacja dyscyplin) lub dyscyplinie informatyka w obszarze nauk technicznych (poprzednia klasyfikacja dyscyplin) albo
2.        Wymagana wiedza z zakresu: programowanie i obliczenia równoległe w chmurze, programowanie Java, JavaScript, Python, silnik Kubernetes – orkiestrator klastrów i konteneryzacji, tworzenie aplikacji kontenerowych za pomocą Dockera, repozytoria obrazów, mikroserwisy. Dodatkowo punktowana będzie wiedza z zakresu sztucznej inteligencji.
3.        Dorobek naukowy z okresu ostatnich pięciu lat.
4.        Doświadczenie zawodowe w wprowadzeniu zajęć dydaktycznych.
5.        Doświadczenie zawodowe w zawodzie inżyniera informatyka.
6.        Preferowani będą kandydaci, dla których PWSZ w Elblągu będzie podstawowym miejscem pracy.

 

Termin składania zgłoszeń do konkursu upływa z dniem 4 lutego 2022 roku.

Brak złożenia kompletnych dokumentów w powyższym terminie będzie podstawą do odrzucenia kandydatury bez wezwania do uzupełnienia braków.

Miejsce składania dokumentów:

Dziekanat Instytutu Informatyki Stosowanej im. K. Brzeskiego, pokój nr 203, tel.: 55 6290750; 55 6290751

PWSZ w Elblągu, ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg

Dokumenty proszę składać osobiście lub drogą pocztową (decyduje data wpływu).

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu 7 lutego 2022 roku.

Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu z wybranymi osobami oraz prawo do zamknięcia konkursu bez wyboru kandydata. Rozstrzygnięcie konkursu jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie.

Warunkiem zatrudnienia na stanowisku adiunkta jest uzyskanie pozytywnej opinii Senatu PWSZ w Elblągu, czym limitowany jest termin zatrudnienia.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na r.turlej@pwsz.elblag.pl