wykładowca

Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
  • Miejsce: Kalisz
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
  • nauki medyczne

Opis stanowiska

INSTYTUCJA: Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

MIASTO: Kalisz

STANOWISKO: wykładowca

GRUPA PRACOWNICZA: dydaktyczna

PRZYNALEŻNOŚĆ ORGANIZACYJNA: Wydział Nauk o Zdrowiu, Katedra Pielęgniarstwa

DATA OGŁOSZENIA: 27.12.2021r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: od 27.01.2022r. do 09.02.2022r.

LINK DO STRONY: http://www.pwsz.kalisz.pl/biuletyn/index.php?id=2004,3623,0

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi określone w ustawie z 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. z dnia 1 marca 2021 r. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.) oraz zgodnie z obowiązującym Statutem Akademii Kaliskiej.

I.     Wymagania stawiane kandydatom (określenie wymagań statutowych i ustawowych jakie musi spełniać kandydat):

1.   Tytuł naukowy / Stopień naukowy / tytuł zawodowy:

–    tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa, tytuł zawodowy magistra pedagogiki;

2.   Udokumentowany dorobek naukowy w dziedzinie lub dyscyplinie naukowej, której ma dotyczyć główny dorobek naukowy kandydata (nie dotyczy stanowisk dydaktycznych):

–    nie dotyczy

3.   Określenie wymaganego doświadczenia dydaktycznego lub zawodowego kandydata (nie dotyczy stanowisk badawczych):

–    przygotowanie do prowadzenia pracy dydaktycznej;

–    specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego, geriatrycznego;

–    specjalizacja w dziedzinie organizacji i zarządzania;

–    co najmniej 3 letnie doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu zajęć dydaktycznych.

4.   Akademia Kaliska ma stanowić podstawowe miejsce pracy, w rozumieniu ustawy, kandydata po jego zatrudnieniu.

5.   Zatrudnienie nastąpi w ramach umowy o pracę na czas określony oraz w pełnym wymiarze czasu pracy – 360 godz. wymiar zajęć dydaktycznych (w przypadku zatrudnienia po rozpoczęciu roku akademickiego wymiar zajęć dydaktycznych ustala się jako 1/30 rocznego wymiaru pensum dydaktycznego określonego dla danego stanowiska za każdy tydzień, w którym w uczelni są prowadzone zajęcia).

6.   Istnieje możliwość przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

 

II.   Wymagane dokumenty:

1.   Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora,

2.   Życiorys zawodowy zawierający informacje o dorobku naukowym i organizacyjnym oraz informację o kierunku swojej dalszej działalności, wykaz publikacji i inne.

3.   Kwestionariusz osobowy (formularz kwestionariusza do pobrania ze strony internetowej Uczelni).

4.   Odpisy dyplomów potwierdzające posiadane wykształcenie.

5.   Świadectwa pracy z zakończonych okresów zatrudnienia.

6.   Oświadczenie o spełnieniu wymagań art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. z dnia 1 marca 2021 r. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.).

7.   Oświadczenie, że Akademia Kaliska będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu (formularz oświadczenia do pobrania ze strony internetowej Uczelni).

8.   Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 

III.  Zgłoszenia należy składać w Sekretariacie Wydziału, 62-800 Kalisz, ul. Kaszubska 13 pok. 102.

     Termin składania dokumentów upływa 09.02.2022r. do godz. 1400

 

IV.  Informacja o wyniku konkursu wraz z uzasadnieniem zostaną podane do wiadomości najpóźniej w terminie 14 dni od dnia upływu daty składania ofert na stronie internetowej Uczelni.

 

Uczelnia nie zapewnia mieszkania, natomiast zapewnia noclegi we własnej bazie hotelowej.

Uczelnia zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Wynik konkursu nie jest równoznaczny z zatrudnieniem kandydata, a stanowi rekomendację w tym zakresie dla Rektora. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

Załączniki