profesor uczelni

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
  • Miejsce: Bydgoszcz
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk rolniczych
  • zootechnika i rybactwo

Opis stanowiska

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt ogłasza konkurs na stanowisko Profesora PBŚ w grupie badawczo-dydaktycznej
w dyscyplinie naukowej Zootechnika i rybactwo lub weterynaria
Termin złożenia dokumentów do 21.01.2022 r.
Pełen etat
Planowany termin rozpoczęcia pracy – 01.02.2022 r.
Link do strony jednostki – whibz.pbs.edu.pl
słowa kluczowe – anatomia zwierząt gospodarskich, morfometria, biomechanika ruchu zwierząt,
Opis – doświadczenie w planowaniu i prowadzeniu badań naukowych; udział w projektach badawczych; umiejętność organizacji procesu dydaktycznego; znajomość zagadnień z zakresu użytkowania koni w kontekście anatomii funkcjonalnej aparatu ruchu
Wymagane jest spełnienie przez kandydata następujących kryteriów kwalifikacyjnych (proszę o dostosowanie do stanowisk), np.

–  posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych; dyscyplinie zootechnika i rybactwo lub weterynaria

–  prowadzenie, udokumentowanych publikacjami naukowymi, badań w zakresie anatomii zwierząt a szczególnie anatomii funkcjonalnej, z uwzględnieniem biomechaniki ruchu konia

–  posiadanie doświadczenia dydaktycznego w prowadzeniu wykładów i ćwiczeń z zakresu anatomii zwierząt z uwzględnieniem anatomii funkcjonalnej aparatu ruchowego zwierząt gospodarskich, w tym konia

–  posiadanie doświadczenia w promotorstwie prac inżynierskich i magisterskich

–  znajomość języka angielskiego oraz polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych.

–  w przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami.
1)      podanie o przyjęcie na stanowisko,

2)      cv kandydata,

3)      dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,

4)      opis dotychczasowej pracy zawodowej,  wyszczególnieniem osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych, jakie pozostają w związku z rodzajem stanowiska będącego przedmiotem konkursu

5)      świadectwa pracy z ostatnich lat,

6)      oświadczenie, że kandydat spełnia warunki określone w art.113. Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.)

7)      oświadczenie, że Politechnika Bydgoska im. J. J. Śniadeckich w będzie podstawowym /dodatkowym* miejscem zatrudnienia kandydata,

8)      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

Załączniki