adiunkt

Instytut Zarządzania
Uniwersytet Szczeciński
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o zarządzaniu i jakości

Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego

ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta (w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim)

w Instytucie Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 i art. 116 Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 478 ze zm.) oraz w Statucie Uniwersytetu Szczecińskiego i odpowiadają kryteriom wskazanym w konkursie.

Konkurs jest pierwszym etapem procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:

1.       oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 478 ze zm.) (formularz do pobrania);

2.       wniosek o zatrudnienie;

3.       życiorys i kwestionariusz osobowy (formularz do pobrania);

4.       potwierdzone kopie dokumentów stwierdzających uzyskanie stopnia naukowego doktora z zakresu nauk ekonomicznych lub nauk o zarządzaniu, a w przypadku dokumentów sporządzonych w języku innym niż polski także uwierzytelnione tłumaczenie dokumentu na język polski oraz zaświadczenie o równoważności dyplomu z polskim stopniem naukowym;

5.       informacje o dorobku naukowym (w tym wykaz publikacji), dydaktycznym i organizacyjnym lub oświadczenie o ich braku;

6.       oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Szczeciński będzie podstawowym miejscem pracy (formularz do pobrania);

7.       zgodę kandydata na przetwarzanie przez Uniwersytet Szczeciński danych osobowych związanych z przeprowadzanym naborem złożoną na formularzu dostępnym na stronie (formularz do pobrania);

8.       certyfikat językowy potwierdzający znajomość języka angielskiego.

Wymagania:

·         wykształcenie kierunkowe w dyscyplinie nauk ekonomicznych lub nauk o zarządzaniu,

·         posiadanie stopnia doktora w dyscyplinie nauk ekonomicznych lub nauk o zarządzaniu (odpis dyplomu);

·         przygotowanie pedagogiczne (w postaci kursu pedagogicznego – kserokopia świadectwa) oraz inne kursy i szkolenia w zakresie podnoszenia kompetencji pedagogicznych i przygotowania do prowadzenia zajęć dydaktycznych (np. kursy szkolenia, studia podyplomowe – wykaz, kserokopie świadectw);

·         minimum 12-letnie doświadczenie w pracy nauczyciela akademickiego;

·         biegła znajomość języka polskiego;

·         biegła znajomość języka angielskiego (potwierdzona stosownym certyfikatem na poziomie minimum FCE);

·         doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z przedmiotów z zakresu zarządzania (wykaz prowadzonych przedmiotów);

·         doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w języku angielskim z przedmiotów z zakresu zarządzania (wykaz prowadzonych przedmiotów);

·         doświadczenie w prowadzeniu seminariów i pisaniu prac dyplomowych z zakresu zarządzania (na poziomie min. licencjat);

·         udokumentowany dorobek naukowy (publikacje) z zakresu zarządzania;

·         doświadczenie w organizowaniu konferencji, seminariów;

·         praktyczne doświadczenie w zakresie opracowywania dokumentacji procesu kształcenia.

 

Kandydat może też złożyć inne dokumenty lub podać informacje, które w jego ocenie mogą być

przydatne w rozstrzygnięciu konkursu.

Formularze do pobrania na stronie: http://dso.usz.edu.pl/druki/.

Oferty na konkurs wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać na adres:

Uniwersytet Szczeciński

Instytut Zarządzania

Sekretariat Główny Instytutu

Agnieszka Drabik

ul. Cukrowa 8, pok. 206

71-004 Szczecin

 

Termin składania dokumentów upływa w dniu 31.01.2022 r.

Zgłoszenia niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz przekazane po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę bip.usz.edu.pl.