Adiunkt badawczo dydaktyczny

Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki
Politechnika Wrocławska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: automatyka, elektronika i elektrotechnika

Dyscyplina naukowa:  automatyka, elektronika i elektrotechnika

Specjalność  nanometrologia, konstrukcja urządzeń pomiarowych i sterujących, konstrukcja i modelowanie struktur mikrosystemowych, optomechanicznych i optoelektronicznych

Nr referencyjny:  AD1/K72/W12N/12/2021

Rodzaj:  Stanowisko naukowe

Rodzaj oferty:  Oferty z konkursu

Rodzaj umowy:  umowa o pracę

Miejsce pracy:  Wrocław

Jednostka organizacyjna:  Wydział Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów

Wymiar etatu:  4/4

Opis stanowiska:
Katedra Nanometrologii, Wydział Elektroniki Fotoniki i Mikrosystemów ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w zakresie dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika w specjalności: nanometrologia, konstrukcja urządzeń pomiarowych i sterujących, konstrukcja i modelowanie struktur mikrosystemowych, optomechanicznych i optoelektronicznych. Oczekuje się, że kandydat będzie prowadził badania naukowe i publikował ich wyniki, wykazywał aktywność w pozyskiwaniu grantów badawczych, z zaangażowaniem prowadził zajęcia dydaktyczne, a także aktywnie uczestniczył w pracach organizacyjnych Katedry Nanometrologii. Kandydat powinien posiadać doświadczenie w współprowadzeniu zajęć dydaktycznych oraz dorobek naukowy w zakresie wymienionej wyżej dyscypliny.

Zadania:
 

​kształcenie i wychowywanie studentów,

podnoszenie własnych kwalifikacji,
prowadzenie zajęć dydaktycznych,
prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz przygotowywanie publikacji,
przygotowywanie wniosków o granty badawcze i badawczo-rozwojowe,
uczestniczenie w pracach organizacyjnych wydziału i uczelni, a w szczególności Katedry Nanometrologii,
przestrzeganie zasad etyki, a zwłaszcza Akademickiego Kodeksu Etycznego Politechniki Wrocławskiej.​
 

 

Wymagania:
Do konkursu mogą przystąpić kandydaci, spełniający następujące warunki:
tytuł zawodowy magistra inżyniera i stopień naukowy doktora lub doktora inżyniera w jednej z następujących dziedzin: elektronika, fotonika, fizyka stosowana, inżynieria materiałowa,
biegła znajomość języka polskiego i angielskiego,
umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych w co najmniej jednej z wymienionych dziedzin: przetwarzanie sygnałów, procesory osadzone, programowalne układy logiczne,
umiejętność prowadzenia prac naukowo-badawczych w co najmniej jednej z wymienionych dziedzin: fotonika, technika mikrosystemów, optomechanika, modelowanie struktur optomechanicznych i optoelektronicznych.

 

Wymagane dokumenty:
 

pisemne zgłoszenie przystąpienia do konkursu adresowane do kierownika Katedry Nanometrologii,
podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Politechniki Wrocławskie w wypadku wygrania konkursu,
życiorys,
kopia dyplomu uzyskania tytułu zawodowego magistra i doktora lub doktora inżyniera,
autoreferat dotyczący działalności naukowo-badawczej, doświadczenia i umiejętności dydaktycznych oraz działalności organizacyjnej,
wykaz dorobku naukowo-badawczego i organizacyjnego, prac rozwojowych i wdrożeniowych, w których kandydat uczestniczył,
wykaz nagród i wyróżnień naukowych,
opinia co najmniej jednego nauczyciela akademickiego zatrudnionego na stanowisku profesora o działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej kandydata,
oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Politechnika Wrocławska będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy,
oświadczenie kandydata o spełnianiu warunków art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niniejszej rekrutacji zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). (wzór oświadczenia dostępny na stronie wydziału).
 

 

Oferujemy:
 

stabilne zatrudnienie w prestiżowej firmie,
możliwość rozwoju naukowego i dydaktycznego.​
 

 

Termin składania ofert:  2022-01-25 00:00:00

Planowany termin zatrudnienia:  2022-03-01 00:00:00

Dodatkowe informacje:
Konkurs może zostać zamknięty bez wyłonienia kandydata. Konkurs może zostać nierozstrzygnięty bez podania przyczyn. Po zamknięciu postępowania aplikacje osób nieprzyjętych nie zostaną zwrócone. Zainteresowani będą mogli odebrać je osobiście w sekretariacie Wydziału w terminie do 6 miesięcy, za potwierdzeniem odbioru. Dokumenty, zredagowane w języku polskim lub angielskim i podpisane przez kandydata, należy przesłać na adres: Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów, Janiszewskiego 11/17, 50-372 Wrocław lub składać osobiście w dziekanacie Wydziału Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów, budynek C-2, pok. 210.