Adiunkt badawczo – dydaktyczny

Instytut Optoelektroniki
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

NUMER REFERENCYJNY: IOE-ADBD-21

INSTYTUCJA: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Instytut Optoelektroniki MIASTO: Warszawa STANOWISKO: adiunkt badawczo – dydaktyczny, pełny etat, podstawowe miejsce pracy DYSCYPLINA NAUKOWA: Nauki Techniczne DATA OGŁOSZENIA: 31.12.2021 TERMIN SKŁADANIA OFERT: 04.02.2022

PLANOWANE ZATRUDNIENIE: od 1.03.2022 r. LINK DO STRONY: www.wat.edu.pl

SŁOWA KLUCZOWE: technologia cienkich warstw, plazmonika, oddziaływanie promieniowania laserowego z materią.

OPIS: (tematyka, oczekiwania, uwagi)

Kandydat do objęcia stanowiska adiunkta powinien posiadać doświadczenie zarówno w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w szkole wyższej, jak i w pracy naukowej. Obowiązki adiunkta w zakresie pracy naukowej będą polegały na prowadzeniu badań naukowych, a także na publikowaniu ich wyników oraz występowaniu z wnioskami o finansowanie badań w dziedzinie nauk technicznych w zakresie optoelektroniki, zwłaszcza w obszarach związanych z technologią cienkich warstw, plazmoniką i oddziaływaniem promieniowania laserowego z materią. Osoba zatrudniona na stanowisku adiunkta będzie realizowała zadania dydaktyczne (prowadziła samodzielnie ćwiczenia, laboratoria i wykłady oraz pełniła funkcję opiekuna prac dyplomowych) w technologii cienkich warstw i pokrewnych.

I. Wymagania od kandydata:

* spełnienie wymagań określonych w np. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2020 poz. 85 z późn. zm);

* kwalifikacje zawodowe potwierdzone stopniem naukowym doktora nauk technicznych w specjalności elektronika, optoelektronika lub w specjalności pokrewnej;

* doświadczenie w pracy naukowej w dziedzinie technologii cienkich warstw, plazmonice i oddziaływaniu promieniowania laserowego z materią potwierdzone publikacjami naukowymi;

* doświadczenie w prowadzeniu lub uczestniczeniu w realizacji projektów naukowych związanych z wyżej wymienionymi dziedzinami;

* doświadczenie w pracy dydaktycznej w szkole wyższej o profilu technicznym;

* znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

II. Zgłoszenie do konkursu winno zawierać:

* podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora WAT;

* kwestionariusz osobowy;

* życiorys zawodowy (cv.); informacja o zainteresowaniach naukowych, osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;

* odpisy dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;

* oświadczenie o podstawowym miejscu pracy;

* oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych; korzystaniu z pełni praw publicznych; braku skazania prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne

przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz braku ukarania karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo i szkolnictwie wyższym i nauce;

* klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o pracę w WAT;

* oświadczenie osoby podejmującej zatrudnienie.

Wzory dokumentów dostępne na stronie:

https://bip.wat.edu.pl/index.php/praca/wzory-dokumentow-dla-kandydatow

III. Dokumenty należy składać w terminie do 04.02.2022 r.

* osobiście: w Sekretariacie Instytutu Optoelektroniki, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2; bud. 136, pok. 114;

* listownie: Wojskowa Akademia Techniczna, Instytut Optoelektroniki, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 – decyduje data wpływu do WAT;

* pocztą elektroniczną: sekretariat.ioe@wat.edu.pl

Uchybienia formalne, które spowodują odrzucenie oferty: brak kompletu dokumentów wymienionych w punkcie II.

Aplikacja powinna być opatrzona numerem referencyjnym: IOE-ADBD-21

IV. Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: (+48) 261 83 96 96

Pliki przesyłane pocztą elektroniczną, zawierające dane osobowe, należy zabezpieczyć hasłem. Po przesłaniu dokumentów, proszę zadzwonić pod wskazany numer kontaktowy i podać hasło do plików.

Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w ciągu dwóch tygodni od terminu składania ofert.

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie Wojskowej Akademii Technicznej procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu osoby wyłonionej w drodze konkursu podejmuje Rektor.

Uczelnia zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie jednego miesiąca od dnia zakończenia postępowania konkursowego.

FORM FOR EMPLOYERS

REFERENCE NUMBER: IOE-ADBD-21

INSTITUTION: Military University of Technology, Institute of Optoelectronics CITY: Warsaw POSITION: assistant, full time, (primary place of employment) DISCIPLINE: Technical sciences POSTED: December 31, 2021 EXPIRES: February 4, 2022

PLANNED EMPLOYMENT FROM: March 1, 2022 WEBSITE www.wat.edu.pl

KEY WORDS: thin film technology, plasmonics, laser-matter interaction

DESCRIPTION (field, expectations, comments):

The candidate for the position of assistant professor should have experience both in teaching in higher education and in the research. The tasks related to the scientific work of the assistant professor will consist of conducting scientific research, as well as publishing its results and applying for research funding, in the field of technical sciences related to optoelectronics, especially thin film technology, plasmonics, laser-matter interaction. The candidate will carry out teaching tasks (recitations, laboratories and lectures, and supervise diploma theses) in the field of thin film technology

I. Admission requirements:

* meets the requirements determined in art. 113 of the „Law on Higher Education and Science”, July 20, 2018, (Journal of Laws of 2020, item 85);

* professional qualifications attested by PhD diploma in technical sciences, in the field of electrical engineeringoptoelectronics or related;

* experience in scientific work in the field of thin film technology, plasmonics, laser-matter interaction confirmed by scientific publications;

* experience in leading and conducting research projects related to the above-mentioned fields;

* experience in techaing work in a technical university;

* good skills in English language (B2 level).

II. The competition application should include:

* a letter of application to the Rector of the Military University of Technology,

* candidate’s questionnaire,

* CV,

* copies of diplomas and other documents confirming / proving the candidate’s qualifications,

* a declaration of consent to process personal data included in the job application in accordance with the Data Protection Act of;

* a statement that the candidate/applicant has full capacity to act according to the law in force;

* a declaration of no charges within a final judgment of a deliberate crime;

* a declaration of no charges within the disciplinary procedure of the deprivation of rights to practice the profession of academic teacher on a permanent or fixed-term basis/contract;

* a declaration on the full use of civil rights;

* a declaration stating whether Military University of Technology is the core or non-core workplace for the applicant

Document templates available on the website: https://bip.wat.edu.pl/index.php/praca/wzory-dokumentow-dla-kandydatow

III. Documents should be submitted till: February 04, 2022

– in person: to the secretary’s office of the Institute of Optoelectronics at the front desk, Military University of Technology, Warsaw, 2 gen. Sylwestra Kaliskiego St, building 136, room 114;

– by post: at the Military University of Technology, Institute of Optoelectronics, 00-908 Warsaw, 2 gen. Sylwestra Kaliskiego St.;

– by e-mail: sekretariat.ioe@wat.edu.pl

Formal defects that constitute an absolute ground for the rejection of a tender are lack of documents mentioned in point II.

The application should have a reference number: IOE-ADBD-21

IV. Additional information can be obtained by telephone: (+48) 261 83 96 96

The files sent by e-mail containing personal data should be password protected. After sending the documents, please call the contact number indicated and provide the password for the files.

The competition will be adjudicated within two weeks from the deadline for submission of offers.

The competition is the first stage specified in the Statute of the Military University of Technology of employment procedure as an academic teacher, and its positive resolution is the basis for further progress. The final decision on employing a person selected in the course of the competition is made by the Rector. The Military University of Technology reserves the right not to resolve the competition without giving a reason. The University does not provide accommodation.

At the end of the recruitment process, offers that do not meet the formal requirements and all other offers except the offer of the selected candidate are destroyed after one month from the day of the competition procedure completion.