adiunkt

Wydział Lekarski
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO
COLLEGIUM MEDICUM
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Katedrze Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunologii Klinicznej
Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:
• stopień naukowy doktora nauk medycznych;
• tytuł specjalisty w dziedzinie dermatologii i wenerologii;
• tytuł specjalisty lub rozpoczęte szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie alergologii lub immunologii klinicznej;
• doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych;
• biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
• udokumentowany staż zagraniczny;
• pierwsze lub ostatnie autorstwo w co najmniej 4 publikacjach w czasopismach z listy Journal Citation Reports;
• co najmniej 80 pkt. MNiSW;
• w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku co najmniej 40 pkt. MNiSW;
• co najmniej 40 pkt. MNiSW w czasopismach z IF;
• co najmniej 30 pkt. MNiSW uzyskanych jako pierwszy autor.
Wykaz dokumentacji konkursowej:
1. podanie (kierowane do Prorektora ds. Kształcenia UWM w Olsztynie),
2. życiorys,
3. kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),
4. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
5. kopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje,
6. informacja o dotychczasowych osiągnięciach organizacyjnych i dydaktycznych, tabela osiągnięć, analiza
bibliometryczna,
7. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku adiunkta badawczodydaktycznego,
8. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia
20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478),
9. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM),
10. deklaracja o złożeniu oświadczenia upoważniającego do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność
naukową (bez daty),
11. deklaracja o złożeniu oświadczenia o dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej (bez daty).
Informacje:
• Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, al. Warszawska 30, w terminie do dnia 04.02.2022 r.
Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 25.02.2022 r.
• Wynagrodzenie dla stanowiska adiunkta badawczo-dydaktycznego zawiera się w przedziale: 4 680 – 4 700 zł. brutto
• Konkurs ma charakter jednoetapowy.
• Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez 
podania przyczyn.
• Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
• Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 ustawy
z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478).
Dziekan Wydziału Lekarskiego
Dr hab. n. med. Leszek Gromadziński, prof. UWM

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę www.uwm.edu.pl.