profesor uczelni

Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o bezpieczeństwie

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCEGO NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY –
NAUCZYCIEL AKADEMICKI
INSTYTUCJA: WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA
MIASTO: WARSZAWA
STANOWISKO: profesor uczelni
W GRUPIE PRACOWNIKÓW: badawczo – dydaktycznych
WYMIAR ETATU: pełny etat
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 09.02.2022 r.
LINK DO STRONY: https://www.wojsko-polskie.pl/wat/
Przewidywany zakres obowiązków:
– projektowanie oraz realizowanie badań naukowych w dyscyplinie nauki
o bezpieczeństwie, w tym badań interdyscyplinarnych;
– występowanie z wnioskami o finansowanie badań w dyscyplinie nauki
o bezpieczeństwie;
– publikowanie wyników badań w czasopismach punktowanych znajdujących się na
liście MNiSW oraz w renomowanych wydawnictwach;
– realizowanie zajęć dydaktycznych, w tym również zajęć prowadzonych
w j. angielskim.
Wymagania od kandydatów:
• Posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk społecznych
w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie;
• Znaczący dorobek naukowy w zakresie nauk o bezpieczeństwie, zwłaszcza w
zakresie problematyki związanej z bezpieczeństwem ludności,
bezpieczeństwem publicznym i powszechnym oraz obroną cywilną;
• Doświadczenie w zakresie udziału w realizacji projektów badawczorozwojowych
i prac badawczych w zakresie problematyki bezpieczeństwa
narodowego i obronności państwa;
• Doświadczenie w zakresie dydaktyki w szkole wyższej, szczególnie w zakresie
problematyki ochrony ludności, obrony cywilnej oraz bezpieczeństwa
publicznego i powszechnego;
• Znajomość j. angielskiego w zakresie umożliwiającym prowadzenie zajęć.
Zgłoszenie powinno zawierać:
• podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora WAT;
• kwestionariusz osobowy; życiorys zawodowy (cv.); informacja
o zainteresowaniach naukowych, osiągnięciach naukowych, dydaktycznych
i organizacyjnych;
• odpisy dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane
kwalifikacje;
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
zawartych w ofercie pracy zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1781);
• oświadczenie o niekaralności;
• oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do
wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub na czas
określony;
• oświadczenie, czy Akademia będzie podstawowym miejscem pracy,
Wzory dokumentów dostępne są pod adresem
https://bip.wat.edu.pl/ogloszenia/praca/wzory-dokumentow-dla-kandydatow
Dokumenty należy składać w terminie do 09.02.2022 r:
• osobiście w sekretariacie Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
WAT . 135/ pok. 0.29
• listownie: Wojskowa Akademia Techniczna,
Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 Warszawa 49
• pocztą elektroniczną/faksem: email: kancelaria.wlo@wat.edu.pl,
fax: 26 183 90 32
Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 26 183 94 32
Pliki przesyłane pocztą elektroniczną, zawierające dane osobowe, należy
zabezpieczyć hasłem. Po przesłaniu dokumentów, proszę zadzwonić pod wskazany/
wskazane numery kontaktowe i podać hasło do plików.
Z wybranymi osobami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.
O terminie rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci zostaną poinformowani
telefonicznie.
Uczelnia zastrzega sobie prawo do zakończenia rekrutacji bez podania przyczyny.
Ostateczną decyzję o zatrudnieniu osoby wyłonionej w procesie rekrutacji podejmuje
Rektor.
Oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty
z wyjątkiem oferty wybranego kandydata będą zniszczone w ciągu 30 dni
od zakończenia procesu rekrutacji.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kancelaria.wlo@wat.edu.pl