ADIUNKT

Wydział Zarządzania
Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o zarządzaniu i jakości

Rektor – Komendant Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki                         ogłasza konkurs na stanowisko adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na Wydziale Zarządzania.

Wymiar etatu: 1 etat – umowa o pracę.

Miejsce wykonywania pracy:

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, ul. Piotra Czajkowskiego 109 Wrocław.

Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

·         prowadzenie zajęć dydaktycznych z grupami szkoleniowymi zgodnie z przyjętymi standardami z programami kształcenia z planem studiów oraz rozkładem zajęć w ramach wymiaru zajęć dydaktycznych określonego w uchwale Senatu;

·         udział w różnych formach kształcenia oraz przygotowanie i realizacja zaliczeń
i konsultacji;

·         udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu egzaminów dyplomowych;

·         współpraca z innymi pracownikami Wydziału przy opracowywaniu i uaktualnianiu planów studiów i programów nauczania w ramach realizowanych przedmiotów;

·         doskonalenie kwalifikacji dydaktycznych i metodycznych;

·         udział w zespołach badawczych oraz prowadzenie prac naukowo-badawczych;

·         udział w seminariach, sympozjach i konferencjach naukowych organizowanych przez uczelnie wojskowe i cywilne;

·         prowadzenie działalności publicystycznej (podręczniki, skrypty, opracowania metodyczne, artykuły itp.);

·         udział w pracach komisji powoływanych na szczeblu Uczelni, w celu zabezpieczenia jej działalności;

·         udział w pracach komisji oraz w procesie rekrutacji do Uczelni;

·         przygotowanie i prowadzenie zgodnej z obowiązującymi normami wymaganej dokumentacji dydaktycznej i metodycznej;

·         wykonywanie innych obowiązków wynikających z poleceń przełożonych, wiążących się merytorycznie z zajmowanym stanowiskiem.

Wymagania konieczne do spełnienia związane ze stanowiskiem pracy:

·         posiadanie stopnia naukowego doktora w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
lub dyscyplinie ekonomia i finanse;

·         dorobek naukowy i publicystyczny w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki
o zarządzaniu i jakości lub dyscyplinie ekonomia i finanse;

·         doświadczenie w zakresie dydaktyki z przedmiotów: Zarządzanie projektami, Badania Operacyjne, Prognozowanie w Warunkach Niepewności, Statystyka lub przedmioty pokrewne;

·         dyspozycyjność, komunikatywność, odpowiedzialność i samodzielność;

·         deklaracja uczestnictwa w przedsięwzięciach naukowych i organizacyjnych realizowanych przez AWL.

·         poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli minimum ZASTRZEŻONE, a w przypadku jego nie posiadania wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej w tym zakresie i złożenie w dniu zatrudnienia w AWL Ankiety Bezpieczeństwa Osobowego, zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019r. poz. 742),

·         Kandydat, który został wybrany w procesie rekrutacji, składa oświadczenie, że w trakcie zatrudnienia zobowiązuje się informować pisemnie pracodawcę każdorazowo o:

– zamiarze wyjazdu i pobytu za granicą,

– nazwie pracodawcy, u którego wykonuje pracę zarobkową, i adresie jego siedziby.

 

Mile widziane: dodatkowe kompetencje:

zaangażowanie i kreatywność, warunkujące atrakcyjny przebieg zajęć;
praktyka zawodowa związana z prowadzeniem zajęć dydaktycznych;
umiejętność pracy w zespołach zadaniowych.
 

Termin składania dokumentów: do dnia 18.02.2022 r. do godz.12:00.

Miejsce składania dokumentów: Kancelaria Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki ul. Piotra Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław.                          

Dokumenty: CV, list motywacyjny, kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie, staż pracy, ukończone kursy i szkolenia oraz inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje. Oświadczenie o tym, że spełnia wymagania, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1-3 oraz art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 Ustawy z dnia 20 lipca Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

W przypadku kandydatury obcokrajowców, których dokumenty nie są wydane w języku polskim konieczne jest złożenie kopii dokumentów wraz z tłumaczeniem przysięgłym. W przypadku, gdy tytuł naukowy został uzyskany w Uczelni zagranicznej należy przedłożyć kopię dokumentu potwierdzającego nostryfikację tytułu naukowego, (jeżeli wymagają tego przepisy prawa) lub oświadczenie co do podstawy uznania tytułu na podstawie umowy o uznaniu równoważności wykształcenia w Polsce. w przypadku kandydatów nie będących obywatelami Polski konieczne jest oświadczenie o poddaniu się procedurze sprawdzającej.

Powyższe dokumenty prosimy dostarczyć do  AWL, w zamkniętej kopercie z dopiskiem nazwy stanowiska.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym 
z informacją o celu i sposobach przetwarzania moich danych osobowych oraz przysługujących mi prawach”.

 

Uczelnia zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi osobami, spełniającymi wymagania określone                                     w ogłoszeniu oraz do odwołania Konkursu bez podania przyczyn. Oferty dostarczone do AWL po ww. terminie podlegają odrzuceniu. Po zakończeniu rekrutacji dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, 51-147 Wrocław, ul. Czajkowskiego 109.

1.        Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrona Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@awl.edu.pl;

2.        Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu realizacji postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) wynikające z art. 22 1 Kodeksu pracy i niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnych, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

3.        Pana/Pani dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa;

4.        Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji.

5.        Posiada Pani/Pan:

– prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,

– prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

– prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

– prawo do usunięcia danych w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO.

6.        Jeżeli uzna Pani/Pan, że dane osobowe nie są przetwarzane w sposób prawidłowy przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

7.        Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

8.        Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Do kwestii nieuregulowanych w niniejszej informacji mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U.UE.L.2016.119.1.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę awl.bip.gov.pl.