Adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych 1

Nauk o Edukacji
Uniwersytet w Białymstoku
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: psychologia

Dziekan Wydziału Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku ogłasza konkurs na stanowisko

adiunkta

w Katedrze Studiów Społecznych i Edukacyjnych

 Zakład Psychologii

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2018 poz. 1668).

 

Wymagania konkursowe:

·         posiadanie stopnia naukowego doktora nauk społecznych w zakresie dyscypliny psychologia,

·         posiadanie istotnego dorobku naukowego i zawodowego w zakresie psychologii,

·         znajomość języka w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami,

·         co najmniej 2-letni staż pracy po uzyskaniu stopnia doktora,

·         udział w projektach badawczych finansowanych w trybie konkursowym lub odbyte staże naukowe krajowe lub zagraniczne,

·         mile widziane posiadanie dodatkowe kwalifikacje oraz doświadczenie w zakresie psychoterapii oraz psychologii klinicznej

·         mile widziane posiadanie publikacji zamieszczonych w bazie Scopus/Web of Science 

 

 

Wymagane dokumenty:

·         Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora,

·         Kwestionariusz osobowy,

·         Życiorys naukowy z uwzględnieniem dorobku naukowo-badawczego w zakresie pedagogiki,

·         Odpis nadania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w zakresie psychologii,

·         Oświadczenie o spełnieniu warunki określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2018 poz. 1668),

·         Oświadczenie, iż w przypadku zatrudnienia na Uniwersytecie w Białymstoku, po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym, Uniwersytet w Białymstoku będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy (art. 120ustawy z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 poz. 1668),

·         dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje/kompetencje,

·         oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO)

 

 

Wymagane dokumenty należy przesłać w wersji elektronicznej na adres e-mail: k.kobosko@uwb.edu.pl do dnia 11.02.2022 godzina 9.00

Osoba wyłoniona w konkursie zostanie poproszona o dostarczenie oryginałów wyżej wymienionych dokumentów na adres:  Wydział Nauk o Edukacji Uniwersytet w Białymstoku, 15-328 Białystok, ul. Świerkowa 20, pokój A1

 

Kandydaci, których oferty nie zostaną zaakceptowane przez Komisję Konkursową nie będą informowani o wynikach postępowania.

 

Uczelnia zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.

 

Termin składania dokumentów upływa dnia 11.02.2022 r. (decyduje data wpływu)

 

Termin rozstrzygnięcia i ogłoszenia wyników konkursu nastąpi w czasie  nie dłuższym niż 30 dni od dnia upływu składania wymaganych dokumentów.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na k.kobosko@uwb.edu.pl