Adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Uniwersytet Warszawski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Wynagrodzenie: 5550 zł +dodatek stażowy
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

WMIM/1210/EK/03/2022

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko
Adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki 

Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, ogłaszam konkurs na stanowiska adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych: nie więcej niż 3 stanowiska w Instytucie Matematyki, 4 stanowiska w Instytucie Informatyki oraz 3 stanowiska (w tym jedno dla adiunkta w zakresie statystyki) w Instytucie Matematyki Stosowanej i Mechaniki. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 478 ze zmianami).

Warunki zatrudnienia: od 1 października 2022 lub 1 lutego 2023, pełny etat, zatrudnienie na 4 lata z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony po pozytywnej ocenie pracy w ostatnim roku zatrudnienia. W ramach obowiązków zawodowych zatrudniona osoba ma prowadzić badania naukowe, odpowiednio w dyscyplinie matematyka lub informatyka, oraz zajęcia dydaktyczne w wymiarze pensum do 210 godzin dydaktycznych w roku akademickim. Wynagrodzenie zasadnicze adiunkta na WMIM wynosi obecnie 5550 zł brutto miesięcznie plus dodatek stażowy (1% za każdy rok pracy); w wielu wypadkach, dla osób najbardziej aktywnych naukowo, tę kwotę powiększają o 10 do 40% dodatki do wynagrodzenia, patrz sprawozdanie Dziekana WMIM za 2020 rok na stronach 45–47.

Osoby ubiegające się o stanowisko adiunkta powinny posiadać:
1. stopień doktora w dyscyplinie informatyka/matematyka (lub dyscyplinach pokrewnych);
2. znaczące publikacje badawcze z matematyki lub informatyki (w przypadku adiunkta w zakresie statystyki – o tematyce statystycznej) w recenzowanych wydawnictwach o zasięgu globalnym lub w materiałach konferencji międzynarodowych;
3. doświadczenie w pracy dydaktycznej oraz gotowość do podejmowania działań organizacyjnych związanych z dydaktyką;
4. doświadczenie międzynarodowe (staże zagraniczne, udział w projektach i konferencjach).

Dodatkowym atutem kandydatów będzie, udokumentowane publikacjami odpowiednio wysokiej jakości, tempo gromadzenia znaczącego dorobku naukowego oraz klarowna perspektywa jego utrzymania. W przypadku zgłoszenia do Instytutu Matematyki Stosowanej i Mechaniki może być także brany pod uwagę dorobek z zakresu zastosowań matematyki.

Zainteresowani proszeni są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego przygotowując następujące dokumenty:
1. zgłoszenie do konkursu adresowane do Dziekana Wydziału MIM,
• z dołączoną klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (patrz załącznik do ogłoszenia)
• zawierające zdanie: jako kandydatka / kandydat potwierdzam, że zapoznałam / zapoznałem się z zasadami przeprowadzania konkursów na UW określonymi przez Zarządzenie Rektora UW nr 106 oraz par. 119 Statutu UW i akceptuję te zasady;
2. odpis dyplomu doktorskiego;
3. życiorys zawodowy (cv) z kompletnym spisem publikacji, wg. wzoru ze strony https://www.mimuw.edu.pl/konkursy/;
4. kopie wybranych publikacji (nie więcej niż 3 prace);
5. opis projektów badawczych, które kandydat zamierza realizować (nie więcej niż 2 strony);
6. nazwiska i dane kontaktowe 3 osób, które mogłyby napisać opinię o kandydacie.

Materiały należy przesłać za pomocą formularza zgłoszeniowego: 
Instytut Informatyki
https://jobs.uw.edu.pl/pl/offer/WMIM_2022/programme/WMIM_1210_EK_03_2022_IINF/?from=field:ADIUNKT

Instytut Matematyki
https://jobs.uw.edu.pl/pl/offer/WMIM_2022/programme/WMIM_1210_EK_03_2022_IM/?from=field:ADIUNKT

Instytut Matematyki Stosowanej i Mechaniki
https://jobs.uw.edu.pl/pl/offer/WMIM_2022/programme/WMIM_1210_EK_03_2022_IMSIM/?from=field:ADIUNKT

Termin zgłoszeń upływa 18 lutego 2022 roku.

Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Wydziałową Komisję Konkursową powołaną przez Dziekana. Komisja może zaprosić kandydata na spotkanie. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej 31 maja 2022 r. (mailowe powiadomienie o wyniku konkursu). Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UW procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę jobs.uw.edu.pl.