Adiunkt w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych

Wydział Geoinżynierii
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Miejsce: Olsztyn
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Wynagrodzenie: 5000 PLN zł brutto
  • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

Opis stanowiska

Dziekan Wydziału Geoinżynierii
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
ogłasza konkurs
na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Katedrze Inżynierii Budowlanej Instytutu Geodezji i Budownictwa

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 478, ze zm.) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:
posiada stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport,
w całym dorobku posiada co najmniej 100 pkt. MNiSW, w tym co najmniej 50 pkt. w czasopismach posiadających IF, w tym co najmniej 20 pkt. jako pierwszy autor.
Ponadto:
wykazuje się zainteresowaniami naukowymi w zakresie technologii betonu, materiałów budowlanych oraz konstrukcji żelbetowych,
wykazuje się biegłą znajomością języka angielskiego i niemieckiego oraz biegłą znajomością języka polskiego (dot. obcokrajowców),
posiada doświadczenie w pracy dydaktyczno-naukowej na uczelni zagranicznej.

Wykaz dokumentacji konkursowej oraz szczegółowe informacje dot. konkursu umieszczone są na stronie http://bip.uwm.edu.pl/node/8672