Adiunkt (badawczo-dydaktyczny)

Wydział Nauk o Zdrowiu
Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
  • Forma zatrudnienia: Część etatu
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

INSTYTUCJA: Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

MIASTO: Łomża

STANOWISKO: adiunkt

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki o zdrowiu/nauki medyczne

DATA OGŁOSZENIA: 14.01.2022

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 14.02.2022

LINK DO STRONY: https://www.pwsip.edu.pl/pracownicy/oferty-pracy/aktualne

SŁOWA KLUCZOWE: dietetyka, pediatria, alergologia

 

Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

ogłasza

KONKURS OTWARTY

na stanowisko: adiunkta

grupa pracowników: badawczo-dydaktyczna / dydaktyczna*

w:  Wydziale Nauk o Zdrowiu

nr ref. ROs.1102.1.22

termin rozstrzygnięcia konkursu: 17.02.2022r.

forma zatrudnienia: umowa o pracę

wymiar czasu pracy: 0,6 etatu

_________________________________________________________________________________________________________________

I. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

1.       spełniają wymogi określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 r., poz. 1668 ze zm.),

2.       posiadają co najmniej stopień naukowy doktora nauk medycznych/nauk o zdrowiu/równorzędny,

3.       posiadają znajomość języka polskiego i angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych,

4.       posiadają kompetencje do prowadzenia przedmiotów na studiach I i II stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich,

5.       posiadają co najmniej 5-letnie doświadczenie dydaktyczne,

6.       posiadają istotny dorobek dydaktyczny i/lub zawodowy i/lub udział w tworzeniu projektów edukacyjnych lub odbyte krajowe lub zagraniczne staże dydaktyczne (podstawą ubiegania się o stanowisko adiunkta nie może być osiągnięcie naukowe złożone w celu nadania stopnia doktora),

7.       posiadają co najmniej roczny staż pracy po uzyskaniu stopnia doktora,

8.       posiadają kompetencje do nauczania w zakresie dietetyki/pediatrii/alergologii.

 

II. Wymagane dokumenty:

1.       podanie,

2.       list motywacyjny,

3.       życiorys zawodowy,

4.       kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie zawierający informacje,
o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 917 ze zm.)  (formularz do pobrania na stronie internetowej Uczelni  w zakładce pracownicy),

5.       kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

6.       kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia,

7.       kopie innych dokumentów poświadczających spełnianie przez kandydata wymogów określonych w pkt I.,

8.       oświadczenie kandydata stwierdzające, iż w przypadku podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży będzie podstawowym miejscem pracy (formularz do pobrania na stronie  internetowej Uczelni w zakładce pracownicy),

9.       oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym, CV lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO lub jeżeli są to dane inne, niż zamieszczone w kwestionariuszu osobowym i są udostępniane z własnej inicjatywy przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie (art. 221a §1 i §3 oraz art. 221b §1 K.P.),   

10.   w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez PWSIiP w Łomży prosimy o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez PWSIiP przez okres 12 miesięcy od zakończenia obecnego procesu rekrutacji. (formularze oświadczeń, o których mowa w pkt. 9 i 10 do pobrania na stronie internetowej w zakładce pracownicy).

 

III. Informacje dodatkowe:

1.       informacja o wyniku konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej: www.pwsip.edu.pl w zakładce pracownicy.

 

IV. Oferty należy składać:

w terminie: do 14.02.2022r. godz.16.00

w miejscu: Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży 18-400 Łomża,
ul. Akademicka 14, Dział Spraw Osobowych (pok. 138)

w formie: papierowej, w zamkniętej kopercie z podaniem nr referencyjnego ROs.1102.1.22 oraz
z dopiskiem: konkurs na stanowisko adiunkta na Wydziale Nauk o Zdrowiu (dietetyka)

 

*niepotrzebne skreślić

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na mchaberek@pwsip.edu.pl