1 asystent

Elektroniki i Infromatyki
Politechnika Koszalińska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: informatyka techniczna i telekomunikacja

JM Rektor

Politechniki Koszalińskiej

ogłasza z dniem 21.01.2022 r.

KONKURS

na stanowisko

 

asystenta

w dziedzinie: nauk inżynieryjno-technicznych

w dyscyplinie: informatyka techniczna i telekomunikacja

w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

na Wydziale Elektroniki i Informatyki, Politechniki Koszalińskiej

 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymagania określone w art. 113, art.116, art. 118 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.- Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2020 poz. 85 z późn. zm.) oraz w § 47 ust.1, 2 pkt.1d Statutu Politechniki Koszalińskiej.

 

Od Kandydata oczekuje się:

•  posiadania co najmniej tytułu zawodowego magistra inżyniera,

•  podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy i złożenia oświadczenia stwierdzającego, że Politechnika Koszalińska będzie podstawowym miejscem pracy,

•  złożenia oświadczenia o reprezentowaniu dyscypliny informatyka techniczna i telekomunikacja, prowadzenia działalności naukowej w zakresie reprezentowanej dyscypliny naukowej,

•  prowadzenia zajęć dydaktycznych na kierunkach prowadzonych w Uczelni i zgodnych z posiadanymi kwalifikacjami,

•  znajomość języka angielskiego.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o dostarczenie na Wydział Elektroniki i Informatyki pok. 10A przy ul. Śniadeckich 2 w Koszalinie lub przesłanie na adres Biura Wydziału Elektroniki i Informatyki (z dopiskiem KONKURS), ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin następujących dokumentów:

•   podanie adresowane do JM Rektora Politechniki Koszalińskiej,

•   kwestionariusz osobowy,

•   życiorys zawodowy,

•   odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,

•   oświadczenie o uznaniu, że Politechnika Koszalińska będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

•   opinia promotora pracy magisterskiej lub opiekuna naukowego (§ 47 ust. 2 d Statutu PK),•

•   oświadczenie o którym mowa w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce art. 276 ust. 7-8 (o niekaralności dyscyplinarnej) oraz art. 20 ust 1 pkt. 1-3 (o posiadaniu czynności prawnych i praw publicznych),

•   dokumenty potwierdzające spełnienie pozostałych wymagań konkursowych zawartych w formularzu dla ogłoszeniodawców,

•   zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 101z 2002 roku, poz. 926, z późń. zm.).

 

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem:  21.02.2022 r.

Przewidywany termin zatrudnienia:                01.03.2022 r.

 

Politechnika Koszalińska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu osoby wyłonionej w drodze konkursu podejmuje Rektor.

 

 

 

 

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

 

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA:        Politechnika Koszalińska

MIEJSCE ZATRUDNIENIA:             Katedra Inżynierii Komputerowej
                                                         Wydział Elektroniki i Komunikacji

MIASTO:                                          Koszalin

STANOWISKO:                                asystent 

GRUPA PRACOWNIKÓW:             badawczo-dydaktyczny  

DYSCYPLINA NAUKOWA:             Informatyka techniczna i telekomunikacja – 0,5

                                                         Informatyka – 0,5

DATA OGŁOSZENIA:                      21.01.2022

TERMIN SKŁADANIA OFERT:       21.02.2022

LINK DO STRONY:                          https://bip.tu.koszalin.pl/21259/21259/

SŁOWA KLUCZOWE:                     programowanie komputerów, tworzenie oprogramowania, aplikacje i technologie internetowe, przetwarzanie w chmurze, prowadzenie projektów

 

OPIS ( tematyka i oczekiwania):

 

Od kandydata oczekuje się kwalifikacji i doświadczenia:

• technologii i narzędzi informatycznych związanych z wytwarzaniem aplikacji i systemów internetowych;

• w wykorzystaniu różnych języków programowania (preferowane doświadczenie z językami wykorzystywanymi w programie nauczania, takimi jak: C#, Java, C++);

• w wykorzystaniu technologii przetwarzania w chmurze (preferowana znajomość Microsoft Azure);

• w prowadzeniu kontaktów z klientami;

• w przygotowywaniu/prowadzeniu dokumentacji projektowej;

• w prowadzeniu/kierowaniu zespołów projektowych;

• przynajmniej średniej znajomości języka angielskiego;

• mile widziane doświadczenie w realizacji projektów naukowych;

• w przygotowywaniu i tworzeniu publikacji naukowych.

 

 

Prosimy również o dostarczenie zaświadczeń, certyfikatów i dyplomów potwierdzających ww. kwalifikacje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORM FOR EMPLOYERS

 

 

INSTITUTION:                                 Koszalin University of Technology  

PLACE OF EMPLOYMENT:             Faculty of Electronics and Computer Science,
         Department of Computer Engineering  

 

CITY:                                                Koszalin

POSITION:                                       Assistant

GROUP OF EMPLOYEES:            research and teaching

DISCIPLINE:                                    Technical informatics and telecommunications – 0,5

                                                         Informatics – 0,5

POSED:                                            21.01.2022

EXPIRES:                                         21.02.2022

WEBSITE:                                        https://bip.tu.koszalin.pl/21259/21259/

 

KEY WORDS:                              programming, software development, internet applications,

                                                    web-development technologies, azure technology, project management                   

 

 

DESCRIPTION( FIELD, EXPECTATIONS):

 

The candidate is expected to have qualifications and experiences in:

 

technologies and tools used in internet application and systems development;

• the practical experience with different programming languages (preferred experience with languages used in teaching like C#, Java, C++)

• knowledge about recent cloud technologies (preferred experience with Microsoft Azure);

• working with clients;

• creating/maintaining project documentation;

• team management;

• English language (at least average level);

• nice to have experience in scientific research;

• scientific publications.

 

The candidate should also provide certificates and diplomas of the above qualifications.