Adiunkt badawczo – dydaktyczny

  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Opis stanowiska

Adiunkt badawczo-dydaktyczny  –  Instytut Nauk Ogrodniczych, Samodzielny Zakład Roślin Ozdobnych

 

Rektor
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ogłasza konkurs na zatrudnienie
adiunkta badawczo-dydaktycznego

 

Instytucja: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Nauk Ogrodniczych, Samodzielny Zakład Roślin Ozdobnych

Stanowisko: adiunkt badawczo-dydaktyczny

Tryb konkursu: Konkurs jednoetapowy

Liczba etatów: 1

Dziedzina: Nauki rolnicze

Dyscyplina naukowa: Rolnictwo i ogrodnictwo

Data ogłoszenia: 23.02.2022 r.

Termin składania ofert: 26.03-11.04.2022 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu:  20.04.2022 r.

Słowa kluczowe: rośliny ozdobne, ogrodnictwo, aranżacja roślin, produkcja roślinna, biochemia roślin, biologia molekularna

Miejsca ogłoszenia konkursu:

1.    Strona internetowa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Oferty pracy

2.    Strona internetowa Ministerstwa Edukacji i Nauki

Ogłoszenia

3.    Strona internetowa Komisji Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych naukowców https://euraxess.ec.europa.eu/

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Samodzielnym Zakładzie Roślin Ozdobnych: 22 593 22 70 (kierownik SZRO, dr hab. Andrzej Pacholczak, prof. SGGW) lub 22 593 22 61 (sekretariat SZRO).

 

Opis ogłoszenia:

Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko musi spełniać wymogi określone w art. 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 z późn. zmianami), w Statucie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Dział VIII Pracownicy SGGW, § 89. Grupa pracowników badawczo-dydaktycznych).

Poszukiwany jest kandydat (-tka) spełniający łącznie następujące wymagania:

·         posiada stopień naukowy doktora i/lub doktora habilitowanego nauk rolniczych lub pokrewnych, ze specjalizacją roślinną;

·         posiada udokumentowane doświadczenie badawcze w zakresie minimum dwóch z wymienionych obszarów: fizjologii i biochemii roślin, podstawowych technik biologii molekularnej, technik mikroskopowych;

·         opublikował co najmniej cztery monografie naukowe lub publikacje naukowe, które ukazały się w czasopismach naukowych ujętych w wykazie, o którym mowa w § 87 ust. 1 pkt 1, lub w części A wykazu, o którym mowa w § 87 ust. 1 pkt 2 Statutu SGGW;

·         kierował lub kieruje projektem badawczym lub też złożył projekt badawczy w konkursie do instytucji finansujących badania;

·         uzyskał pozytywną opinię komisji właściwej do spraw dydaktyki o prowadzonych zajęciach dydaktycznych, a w przypadku osób ubiegających się o zatrudnienie i niebędących pracownikami SGGW – uzyskały pozytywną opinię komisji za referat naukowy wygłoszony na seminarium zorganizowanym w Samodzielnym Zakładzie Roślin Ozdobnych;

·         posiada doświadczenie dydaktyczne;

·         posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w stopniu wystarczającym do swobodnego prowadzenia zajęć dydaktycznych, a także samodzielnego pisania tekstów;

·         posiada udokumentowaną, co najmniej dobrą znajomość języka angielskiego, w stopniu umożliwiającym samodzielne pisanie publikacji naukowych w tym języku oraz wygłaszanie doniesień na konferencjach naukowych

·         posiada umiejętność pracy w zespole, osiągania kompromisów i dobrego kontaktu ze współpracownikami, umiejętność nawiązywania nowych kontaktów badawczych;

·         kreatywność i nastawienie na ciągły rozwój zawodowy.

 

Przy zbieżnych kwalifikacjach kandydatów dodatkowymi atutami będą: doświadczenie w prowadzeniu zajęć dla studentów z zakresu przedmiotów dotyczących roślin ozdobnych i ich aranżacji.

 

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

1.    Podanie o zatrudnienie na ww. stanowisko, kierowane do JM Rektora SGGW,

2.    Odpis dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora i/lub doktora habilitowanego

3.    Kwestionariusz osobowy,

4.    Życiorys z uwzględnieniem pracy zawodowej oraz osiągnięć naukowych w tym wykaz publikacji,

5.    Niezbędne dokumenty potwierdzające pozostałe wymagania

6.    Oświadczenie, potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) wraz z oświadczeniem, że SGGW będzie podstawowym miejscem pracy  w rozumieniu w/w ustawy w przypadku wygrania konkursu, które można uzyskać w Biurze Kadr i Płac.

 

Osoby spoza uczelni składają dodatkowo:

1.    Opinię z ostatniego miejsca pracy,

2.    Świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu.

 

W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu wymagane będzie odpowiednie zaświadczenie od lekarza medycyny pracy (druki wydaje Biuro Kadr  i Płac).

 

Miejsce składania dokumentów:

– Instytut Nauk Ogrodniczych, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa, budynek 35, pokój 7, nr tel. 22 59 320 07

lub elektronicznie: ino@sggw.edu.pl

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty. Zastrzegamy sobie prawo zakończenia konkursu wcześniej lub pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

Prosimy o załączenie następującego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.)

Klauzula informacyjna:

Informujemy, iż wszelkie dane osobowe jakie zostaną przekazane przez Pana/Panią w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (zwaną dalej SGGW) będą przetwarzane przez SGGW w celu przeprowadzenia wyżej wymienionego postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE z 2016 r. Nr L 119, s. 1), zwanego dalej RODO. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z siedzibą przy ul. Nowoursynowskiej 166, 02-787 Warszawa. Dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez SGGW. W SGGW powołany został Inspektor Ochrony Danych nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sggw.pl. Zgodnie z przepisami RODO informujemy, iż posiada Pan/Pani prawo dostępu od SGGW jako Administratora Danych Osobowych do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Załączniki