profesor uczelni (badawczo-dydaktyczny)

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ
Uniwersytet Jagielloński
  • Miejsce: Kraków
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk społecznych

Opis stanowiska

Konkurs na stanowisko PROFESORA UCZELNI w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, w Katedrze Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ,  w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o polityce i administracji, w zakresie przemian polityczno-społecznych w Afryce Wschodniej.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113,116  ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 163 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1) posiadają co najmniej stopień doktora;

2) posiadają znaczące i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej;

3) posiadają osiągnięcia w pracy organizacyjnej;

4) posiadają osiągnięcia w pracy dydaktycznej.

  Dodatkowe oczekiwania:

1)       odpowiedni dorobek naukowy z zakresu przemian polityczno-społecznych w Afryce Wschodniej;

2)       czynny udział w życiu naukowym, potwierdzony wystąpieniami na ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych oraz członkostwem w towarzystwach naukowych;

3)       doświadczenie w prowadzeniu badań terenowych w Afryce Wschodniej;

4)       bardzo dobra znajomość języka angielskiego oraz przynajmniej bierna znajomość języka swahili umożliwiająca pracę na źródłach;

5)       doświadczenie we współpracy międzynarodowej polegające na udziale w grantach międzynarodowych.

Załączniki