profesor UZ

Instytut Nauk Prawnych
Uniwersytet Zielonogórski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki prawne

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

 

INSTYTUCJA: Uniwersytet Zielonogórski

MIASTO:  Zielona Góra

STANOWISKO: Profesor uczelni w grupie badawczo – dydaktycznej

DYSCYPLINA NAUKOWA: Prawo cywilne, prawo handlowe

DATA OGŁOSZENIA: 22.04.2022r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT:. 21.05.2022r.

LINK DO STRONY:  http://www.uz.zgora.pl/

SŁOWA KLUCZOWE: prawo cywilne, prawo handlowe,

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):                        

Oczekuje się, że kandydat:

–         posiada stopień doktora habilitowanego nauk prawnych

–         posiada wykształcenie prawnicze,

–         wykazuje się dorobkiem naukowym w zakresie prawa cywilnego i handlowego,

–         prezentuje aktywny udział w konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych,

–         odbył pobyt badawczy/staż naukowy w zagranicznym ośrodku naukowym, w tym na podstawie stypendium badawczego

–         posiada doświadczenie w pracy dydaktycznej i naukowej w zakresie prawa cywilnego i handlowego,

–         posiada praktykę zawodową z zakresu prawa cywilnego i handlowego, zwłaszcza w ramach wykonywania zawodu adwokata, radcy prawnego lub notariusza,

–         posiada doświadczenie z zakresu legislacji oraz w sprawach dotyczących kształtowania systemu prawa,

–         wykazuje się znajomością języka niemieckiego na poziomie co najmniej B2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

–         przedstawienie sprecyzowanych planów dalszego rozwoju naukowego

Spełnienie wyżej wymienionych warunków należy potwierdzić dokumentami w sekretariacie Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego, pl. Słowiański 9, pok. 106.

Planowane zatrudnienie na stanowisku profesora uczelni z dniem 01.10.2022 r.

Kandydaci, których oferty nie zostaną przyjęte, otrzymają zwrot dokumentów.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na p.kochaniak-kurzawa@wpa.uz.zgora.pl