Profesor uczelni w grupie pracowników badawczo- dydaktycznych

Wydział Mechaniczny Technologiczny
Politechnika Warszawska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria mechaniczna

Na stanowisku profesora w Zakładzie Automatyzacji i Obróbki Skrawaniem będzie wymagane prowadzenia badań naukowych mieszczących się w obszarze obróbki skrawaniem oraz automatyzacji procesów wytwarzania a także aktywne włączenie się w życie naukowe Wydziału Mechanicznego Technologicznego. Wymagane będzie coroczne wykazywanie się określoną liczbą publikacji artykułów naukowych w czasopismach przypisanych do dyscypliny ,,inżynieria mechaniczna” za min. 70 pkt., które są ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Bardzo ważnym elementem pracy będzie opracowywanie i składanie wniosków w ramach NCBiR, NCN, ERC lub w ramach innych krajowych bądź międzynarodowych konkursów o finansowanie projektów badawczych. Uzupełnieniem pracy naukowej będzie działalność dydaktyczna i prowadzenie zajęć ze studentami na rzecz Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Warszawskiej.  Warunkiem koniecznym jest pisemna deklaracja oświadczenia upoważniającego Politechnikę Warszawską do wykazania osiągnięć naukowych na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej w dyscyplinie inżynieria mechaniczna.

Wymienione dokumenty należy składać w Instytucie Technik Wytwarzania, ul. Narbutta 85, pok. 21, 02-524 Warszawa, tel. 22 849- 97-97.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia.

Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata bez podania przyczyny.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

https://www.bip.pw.edu.pl/Praca-w-Politechnice/Dla-nauczycieli/Profesor-Uczelni-Wydzial-Mechaniczny-Technologiczny2