Instruktor

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o kulturze fizycznej

Rektor

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

ogłasza Konkurs na stanowisko INSTRUKTORA w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) oraz w Statucie Uczelni.

I. KRYTERIAMI KWALIFIKACYJNYMI KONKURSU SĄ:

1)     posiadanie stopnia magistra z zakresu wychowania fizycznego potwierdzony dyplomem uznanym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie przepisów wymienionych na stronie:

https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/baza-aktow-prawnych;

2)     umiejętność rozwiazywania problemów związanych z organizacją oraz prowadzeniem treningów i zajęć
z wychowania fizycznego;

3)     posiadanie dodatkowych kwalifikacji związanych z następującymi dyscyplinami /fitness, gimnastyka, pływanie, taniec, lekkoatletyka, piłka nożna, rehabilitacja/ będzie dodatkowym atutem;

4)     predyspozycje do prowadzenia zajęć dydaktycznych;

5)     bardzo dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie;

6)     dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie (znajomość kolejnego języka obcego będzie dodatkowym atutem);

7)     komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych;

8)     umiejętność efektywnej  pracy indywidualnej oraz zespołowej;

9)     umiejętność wyznaczania celów, zaangażowanie i konsekwencja w ich realizacji;

10)    umiejętność dobrej  organizacji czasu pracy.

 

II. ZGŁOSZENIE NA KONKURS POWINNO ZAWIERAĆ:

1)     podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu;

2)     odpis dyplomu magistra lub doktora albo poświadczona kserokopia;

3)     CV;

4)     dokumenty potwierdzające wymagania i dodatkowe kwalifikacje;

5)     wykaz osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i organizacyjnych;

6)     oświadczenie o spełnianiu wymogów art.113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.);

http://www.ue.wroc.pl/pracownicy/25187/oferty_pracy.html

7)     oświadczenie o tym, że Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu będzie podstawowym miejscem pracy kandydata;

http://www.ue.wroc.pl/pracownicy/25187/oferty_pracy.html

8)     zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego                          w postępowaniu konkursowym;

http://www.ue.wroc.pl/pracownicy/25187/oferty_pracy.html

9)     aktualna opinia lub list rekomendacyjny – mile widziane.

 

III. WARUNKI ZATRUDNIENIA:

1)     zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony (zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce- t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 478  ze zm.), w pełnym wymiarze czasu pracy, w podstawowym miejscu pracy, na stanowisku instruktora;

2)     termin rozpoczęcia pracy 1 październik 2022 r.;

3)     miejsce wykonywania pracy – Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

 

IV. ZGŁOSZENIE DO KONKURSU NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,

Centrum Obsługi Spraw Personalnych

Dział Kadr

ul. Komandorska 118/120, bud.G, pok. 211

53-345 Wrocław

Termin składania dokumentów upływa w dniu – 31.05.2022 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia – 30.06.2022 r.

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu zastrzega sobie prawo do kontaktowania się z wybranymi osobami oraz prawo zamknięcia konkursu bez rozstrzygnięcia.

Decyzję o zatrudnieniu podejmuje JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Od rozstrzygnięcia konkursu nie przysługuje odwołanie.

 

Wrocław, dnia 28.04.2022 r.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na anna.targosz@ue.wroc.pl