adiunkt badawczy (postdoc) – filologia klasyczna

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Miejsce: Toruń
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • literaturoznawstwo

Opis stanowiska

 • Wymagania:
 • – stopień doktora,
 • – prowadzenie badań naukowych w obszarze literatury starogreckiej,
 • – udokumentowany dorobek naukowy z literaturoznawstwa w obszarze literatury starogreckiej,
 • – publikacje w recenzowanych wydawnictwach i czasopismach, należy dołączyć kopie 1-3 wybranych publikacji,
 • – czynny udział w międzynarodowych konferencjach naukowych,
 • – doświadczenie w naukowej współpracy międzynarodowej (np. staże badawcze, stypendia etc.),
 • – biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,(przeprowadzona zostanie rozmowa rekrutacyjna w trybie telekonferencji z wybranymi kandydatami),
 • – dodatkową zaletą będzie posiadanie doświadczenia w humanistyce cyfrowej.

Osoba zatrudniona nie może posiadać żadnych innych stanowisk pracy od momentu rozpoczęcia pracy na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Wybrana osoba będzie miała pełny dostęp do bibliotek, zasobów archiwalnych i komputerowych Uniwersytetu.

Komisja oceni wnioski na podstawie następujących kryteriów: (a) osiągnięcia naukowe w danej dyscyplinie oraz doskonałość akademicka i potencjał; b) potencjalny wkład w grant, koncentrujący się na historii i retoryce inwektywy w starożytnej literaturze; c) potencjalny przyszły wpływ na rozwój Katedry Filologii Klasycznej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Pierwszeństwo będą mieli kandydaci z doświadczeniem akademickim poza granicami Polski.

Stanowisko adiunkta naukowego (postdoc) jest częścią nowego projektu finansowanego przez NCN w programie OPUS- „Historia i retoryka inwektywy w polemikach starożytnej Grecji, Rzymu i wczesnochrześcijańskich”, kierowanego przez dr. hab. Rafała Toczkę, prof. UMK.  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu został wybrany jedną z 10 najlepszych uczelni w Polsce i wsparty dodatkowymi środkami na rozwój potencjału naukowego.

Warunki zatrudnienia: o umowa o pracę na stanowiska adiunkta naukowego na Wydziale Humanistycznym UMK w Toruniu na okres 24 miesięcy z możliwością przedłużenia o rok.

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 •  – podanie
 • – kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (formularz do pobrania)
 • – życiorys zawodowy
 • – odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • – odpis dyplomu doktorskiego
 • – informacja o dorobku  naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym  (autoreferat  uwzględniający  najważniejsze  dziedziny badawcze, oraz osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i inne kandydata)
 • – wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa, roku opublikowania  i ilości stron)
 • – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (Dz. U. UE L 119/1)
 • – oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (o  niekaralności) (formularz do pobrania)
 • – oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu będzie podstawowym miejsce pracy – w przypadku wygrania konkursu (formularz do pobrania)

Formularze można pobrać ze strony: http://www.umk.pl/oferty-pracy/formularze/:

Procedura konkursowa: etap 1: kwalifikacja kandydatów na podstawie złożonych dokumentów, etap 2: rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami prowadzona częściowo w języku obcym.

Dokumenty należy przesyłać na adres poczty elektronicznej: raftocz@umk.pl w terminie do 8.10.2022. Kontakt: raftocz@umk.pl. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 14.10.2022. Planowane zatrudnienie: od dnia 2.11.2022. Uczelnia nie zapewnia mieszkania.