Asystent w grupie badawczo -dydaktycznej

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki prawne

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:

– posiadanie tytułu zawodowego magistra prawa

– znajomość problematyki prawa finansów publicznych, prawa finansów ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego, potwierdzona publikacjami w tym zakresie

– pełna dyspozycyjność

– biegła znajomość języka polskiego

– znajomość języka angielskiego ogólnego i prawniczego na poziomie co najmniej średniozaawansowanym (min. B1) potwierdzona certyfikatem

– pobyt na uczelni zagranicznej w ramach studiów lub staży badawczych

– udokumentowany udział w projekcie badawczym lub naukowym o charakterze krajowym lub międzynarodowym w roli kierownika bądź wykonawcy projektu finansowanym ze środków NAWA, NCN lub innych źródeł zewnętrznych w stosunku do uczelni, uzyskiwanym w drodze konkursu

– autorstwo min. 1 artykułu opublikowanego w czasopiśmie indeksowanym w bazie Scopus lub w bazie Web of Science Core Collection

– autorstwo/współautorstwo monografii z II poziomu lub autorstwo/współautorstwo rozdziału w monografii z II poziomu (opublikowane lub przyjęte do druku).

 

Stanowisko asystenta oferowane jest w Katedrze Prawa Finansów Publicznych w pełnym wymiarze czasu.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

– podanie

– kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

– życiorys zawodowy

– odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych

– informacja o dorobku  naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym  (autoreferat  uwzględniający  najważniejsze  dziedziny badawcze, oraz osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i inne kandydata)

– wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa, roku opublikowania  i ilości stron)

– Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (Dz. U. UE L 119/1)

– oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (o  niekaralności)

– oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu będzie podstawowym miejsce pracy – w przypadku wygrania konkursu

– aktualna bibiometria

 

Dokumenty należy składać  w Dziekanacie Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu, ul. W. Bojarskiego 3 pokój 10 w terminie  do dnia 15 czerwca 2022 r.

Rozstrzygnięcie konkursu  nastąpi do dnia 30 czerwca 2022 r.

Planowane zatrudnienie od dnia 1 października 2022 r.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

 

ADRES POCZTOWY, NA KTÓRY APLIKUJĄCY MOŻE PRZESŁAĆ DOKUMENTY, GDY NIE BĘDZIE CHCIAŁ SKORZYSTAĆ Z SYTEMU ON-LINE:           

Dziekanat pokój nr 10

Wydział Prawa i Administracji

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

ul. Władysława Bojarskiego 3

87-100 Toruń

Formularze można pobrać ze strony: http://www.umk.pl/oferty-pracy/formularze/

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na sekretariatdziekana.wpia@umk.pl