adiunkt

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH ogłasza otwarty konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych.

Miejsce pracy: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, Instytut Fizyki

Adres miejsca pracy: ul. 75 Pułku Piechoty 1, 41-500 Chorzów

Liczba dostępnych stanowisk: 1

Nr ref.: 4/2022/NA/WNST/IFiz

Słowa kluczowe: dyfrakcja rentgenowskia, materiały niekrystaliczne, nanomateriały, ciecze i szkła przechłodzone

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2021 poz. 478 z późn. zm.).
 
GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

 • prowadzenie badań w dyscyplinie nauk fizycznych,
 • udział w krajowych lub zagranicznych projektach naukowych i grantach,
 • aktywny udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych,
 • aktywne ubieganie się o granty badawcze,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach I-III stopnia na kierunkach: fizyka i pokrewne, informatyka, informatyka stosowana.
   
  WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:
 • co najmniej stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk fizycznych,
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia badań w zakresie fizyki fazy skondensowanej, z wykorzystaniem metod charakterystyki struktury atomowej i molekularnej, w szczególności dyfrakcji rentgenowskiej (XRD) materiałów niekrystalicznych, nanomateriałów, materiałów o różnym stopniu nieuporządkowania i wykazujących defekty strukturalne, cieczy i szkieł,
 • doświadczenie w zastosowaniu metod analizy całkowitego rozpraszania (ang. „total scattering”) i funkcji rozkładu par (ang. „pair distribution function”) oraz modelowania i symulacji komputerowych metodą dynamiki molekularnej do analizy lokalnej struktury atomowej/molekularnej,
 • udokumentowany dorobek naukowy w dyscyplinie nauk fizycznych (Scopus, Web of Science),
 • autorstwo lub współautorstwo w okresie ostatnich trzech lat przynajmniej dziewięciu publikacji w czasopismach ewaluacyjnych dla dyscypliny nauki fizyczne, dokumentujących doświadczenie w badaniach struktury materiałów na poziomie atomowych metodami dyfrakcji promieniowania X, funkcji rozkładu par i modelowania komputerowego,
 • doświadczenie w obsłudze dyfraktometru rentgenowskiego, wykonywaniu pomiarów dyfrakcji dla ciał stałych oraz cieczy i znajomość specyfiki pracy w laboratorium rentgenowskim,
 • mobilność – udokumentowane krajowe i zagraniczne pobyty naukowe ( krótko i/lub długoterminowe),
 • udokumentowane doświadczenie w ubieganiu się i prowadzeniu badań naukowych w dużych centrach badawczych takich jak ośrodki synchrotronowe,
 • udokumentowana aktywność w ubieganiu się o granty krajowe i/lub zagraniczne,
 • przedstawienie planu badań naukowych,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod dydaktyki zdalnej.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • gotowość do pełnienia roli lidera zespołu badawczego,
 • gotowość do mobilności naukowej/dydaktycznej,
 • umiejętność współpracy w zespole badawczym,
 • samodzielność, dobra organizacja pracy własnej.

 
OFERUJEMY:

 1. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w na czas określony (4 lata), w wymiarze 1 etatu, 
 2. zatrudnienie w Uniwersytecie w ramach podstawowego miejsca pracy, 
 3. zadaniowy czas pracy,
 4. możliwość rozwoju zawodowego,
 5. pakiet świadczeń socjalnych,
 6. możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci,
 7. możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników Uniwersytetu i  ich współmałżonków/ partnerów życiowych oraz dzieci,
 8. możliwość korzystania z Pracowniczego Programu Emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego POGODNA JESIEŃ.
   

 WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. życiorys naukowy (CV) wraz z listem motywacyjnym,
 2. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (w tym dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora lub zaświadczenie o nadaniu stopnia naukowego doktora, dyplom uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego),
 3. lista publikacji naukowych,
 4. inna dokumentacja określona w warunkach konkursu.
   

HARMONOGRAM KONKURSU:

termin składania ofert upływa z dniem: 24 czerwca 2022 r. (godz. 23.59)
rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 27 lipca 2022 r.
 

ZGŁOSZENIA:

Przesłanie aplikacji w odpowiedzi na niniejsze zgłoszenie oznacza przyjęcie do wiadomości treści klauzuli informacyjnej RODO dla kandydatów do pracy, której treść jest dostępna w formularzu aplikacyjnym.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza, dostępnego pod linkiem:

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?webid=CDD49BA4-AACD-4079-817C-9A228ACBA1B2&skkcfg=80847a8bea48474dad983b5a2a3e1d90&skkExternalOfferId=100379&skkCountryId=1&skkRegionId=13

Aplikacje, które wpłyną po terminie, aplikacje niekompletne oraz złożone w innym trybie niż wskazany w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Informujemy, że Uniwersytet zastrzega sobie możliwość pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

WAŻNE INFORMACJE:

Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym jest spełnienie wymogów określonych w art. 113 i 118 oraz dopełnienie obowiązków wynikających z art. 265 ust. 4, 5, 13 ustawy  – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2021 poz. 478 z późn. zm.).

W przypadku ubiegania się o zatrudnienie w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach jako podstawowym miejscu pracy, kandydaci zatrudnieni w ramach podstawowego miejsca pracy w innej uczelni, na dzień zatrudnienia powinni spełniać wymóg określony w art. 120 ust. 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2021poz. 478 z późn. zm.), zgodnie z którym nauczyciel akademicki może mieć jednocześnie tylko jedno podstawowe miejsce pracy.

W przypadku kandydatów obcokrajowców, których dyplomy o nadaniu tytułu zawodowego/stopnia naukowego/tytułu naukowego, zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, wymagają nostryfikacji, zatrudnienie jest możliwe dopiero po dopełnieniu procedury nostryfikacji dyplomu.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dhr@us.edu.pl