1 stanowisko adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
Uniwersytet Gdański
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki biologiczne

DZIEKAN

Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed

ogłasza konkurs na stanowisko badawczo-dydaktyczne ADIUNKTA

w Zakładzie Biologii Molekularnej MWB UG i GUMed

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w Ustawie „Prawo o szkolnictwie wyższym” z dnia 20 lipca 2018r. (Dz. U. 2018, poz. 1668, z późn. zm) oraz w Statucie Uniwersytetu Gdańskiego.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 21 sierpień 2022 roku

WARUNKI ZATRUDNIENIA: 100% etatu, umowa o pracę

 

Tematyka badań i dydaktyki prowadzonych w Zakładzie Biologii Molekularnej MWB

Badania naukowe realizowane w Zakładzie prowadzone są w zakresie biologii molekularnej, biochemii, biologii komórki i genetyki mikroorganizmów.  Realizowana tematyka badawcza dotyczy zagadnień związanych z mechanizmami replikacji DNA, proteolizy, aktywności białek opiekuńczych, odpowiedzi komórki na stres.
W badaniach analizowane są oddziaływania białek i kwasów nukleinowych, struktura białek i ich kompleksów.
W Zakładzie stosowane są zaawansowane techniki w zakresie biochemii i biologii  molekularnej. Pracownicy Zakładu prowadzą dydaktykę w zakresie biologii molekularnej, biochemii białek i kwasów nukleinowych
oraz inżynierii genetycznej (ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia audytoryjne, seminaria, wykłady, opieka nad studentami pierwszego i drugiego stopnia).  

 

Przewidywany zakres obowiązków

–     Obowiązki i uprawnienia określone w szczególności przepisami zawartymi w ustawie Prawo o szkolnictwie      wyższym i nauce, Kodeksie Pracy, Statucie, Regulaminie Organizacyjnym i Polityce rozwoju kadr Uniwersytetu Gdańskiego.

–    Do głównych obowiązków należeć będzie: prowadzenie badań naukowych
i upowszechnianie wyników działalności naukowej, realizacja i pozyskiwanie projektów badawczych, udział
w pracach na rzecz Zespołu badawczego, Wydziału i Uczelni, obowiązki dydaktyczne związane z prowadzeniem zajęć, w tym zajęć w języku angielskim oraz inne prace związane z procesem dydaktycznym.

 

Wymagania

–        Stopień naukowy doktora nauk biologicznych, chemicznych lub medycznych (biotechnologia, biologia, biochemia, biologia molekularna, biologia medyczna)

–        Doświadczenie w pracy w projektach naukowych.

–        Stosowanie technik biologii molekularnej, biochemii, genetyki, doświadczenie
w oczyszczaniu i analizie białek i kwasów nukleinowych.

–        Umiejętność pisania publikacji naukowych w języku angielskim i przygotowywania doniesień zjazdowych.

–        Udokumentowany oryginalny dorobek naukowy w czasopismach recenzowanych.

–        Wystąpienia na konferencjach i sympozjach międzynarodowych i krajowych.

–        Samodzielność w pracy badawczej, umiejętność pracy w zespole, chęć doskonalenia warsztatu naukowego.

–        Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie pozwalającym na komunikację w pracy naukowej i prowadzenia zajęć dydaktycznych.

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

·       Podanie o zatrudnienie (skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego)

·       Kwestionariusz osobowy (dostępny na stronie https://ug.edu.pl/pracownicy/strony_jednostek/dzial_zarzadzania_kadrami

·       Kopię dyplomu uzyskania stopnia doktora

·       Informację o dorobku naukowym i dydaktycznym

·       Adresy osób mogących przesłać rekomendacje

·       3 oświadczenia: a) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji b) o spełnieniu wymogów określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (DZ.U. z 2018 r. poz. 1668) c) iż w przypadku zatrudnienia na Uniwersytecie Gdańskim
po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym, Uniwersytet Gdański będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy

 

Aplikacje należy przesłać na adres:

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

ul. Antoniego Abrahama 58

80-307 Gdańsk

lub drogą elektroniczną na adres dziekanat@biotech.ug.edu.pl

 

Prosimy o umieszczenie klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych przy procesie rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz.Ust. nr 133 poz. 883)”.

 

Skontaktujemy się z wybranymi osobami. Ofert nadesłanych pocztą nie odsyłamy.

Zlecający zastrzegają sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.

Konkurs może zostać zamknięty bez wyłonienia kandydata.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO, informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w (80-309) Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego 8.

2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych (w przyszłości inspektora ochrony danych), z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 31 30 lub adresem e-mail: iod@ug.edu.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na wskazane stanowisko.

4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby rekrutacji jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego w szczególności z art.118 a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz art. 221 ustawy – Kodeks Pracy. Przesłanką legalizującą proces przetwarzania danych osobowych podanych dobrowolnie przez kandydata, wychodzących poza zakres danych wskazanych w art. 221 ustawy – Kodeks Pracy będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą.

5. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych, po podjęciu decyzji o przystąpieniu do procesu rekrutacji jest obowiązkowe w zakresie określonym art. 22 ¹ KP i ustawą prawo o szkolnictwie wyższym oraz warunkuje możliwość ubiegania się o przyjęcie do pracy i ewentualne dalsze zatrudnienie. W przypadku podania danych osobowych wykraczających poza w/w przepisy prawa – podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 3.

7. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów określonych w ust. 3. W przypadku negatywnego wyniku rekrutacji Pani/Pana dane będą usuwane bezzwłocznie po zakończeniu rekrutacji, chyba że w określonym zakresie wymóg archiwizacji przewidują przepisy prawa – wówczas przez czas określony w tych przepisach.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. W przypadku złożenia dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora, tj. podmiot będący operatorem usługi pocztowej.

9. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:

a. prawo dostępu do treści swoich danych,

b. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,

c. prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,

d. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

e. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.