Asystent badawczo-dydaktyczny

Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego
Politechnika Świętokrzyska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o zarządzaniu i jakości

INSTYTUCJA:          Politechnika Świętokrzyska

Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego

MIASTO: Kielce

STANOWISKO: badawczo-dydaktyczne asystent

DYSCYPLINA NAUKOWA: Nauki o zarządzaniu i jakości, Inżynieria mechaniczna (lub pokrewne)

DATA OGŁOSZENIA: 6.06.2022

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31.08.2022

LINK DO STRONY: www.tu.kielce.pl/konkursy

SŁOWA KLUCZOWE: projektowanie, grafika inżynierska, inżynieria produkcji

OPIS

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zmianami).

Kandydat powinien:

–          posiadać ukończone studia II stopnia (tytuł magistra),

–          posiadać umiejętności praktycznych działań w obszarze związanym z inżynierią produkcji, szczególnie w odniesieniu do zagadnień projektowania inżynierskiego oraz grafiki inżynierskiej,

–          wykazać się doświadczeniem w wykorzystywaniu zaawansowanych narzędzi informatycznych,

–          deklarować chęć rozwoju naukowego w obszarach związanych z inżynierią produkcji, ekologią przemysłową,

–          posiadać predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej, wykazywać się samodyscypliną, kreatywnością i samodzielnością w pracy,

–          wykazać się znajomością języka angielskiego na poziomie umożliwiającym studiowanie literatury naukowej, redagowanie artykułów naukowych oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych,

–          wykazać się znajomością języka polskiego umożliwiającą prowadzenie zajęć dydaktycznych.

 

Kandydat powinien być przygotowany do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu:

–          grafiki inżynierskiej (m.in. SolidWorks, AutoCad),

–          projektowania inżynierskiego,

–          dokumentacji technicznej,

–          technik wytwarzania.

Wymagane dokumenty:

–          podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Politechniki Świętokrzyskiej,

–          kwestionariusz osobowy,

–          życiorys (CV) wraz z autoreferatem zawierającym informacje o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym mającym związek z przyszłą pracą w uczelni,

–          odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich (studia II stopnia),

–          ewentualnie odpis dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora,

–          oświadczenie Kandydata, że Politechnika Świętokrzyska będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę bip.tu.kielce.pl.